بررسی شیوع و شدت فلوئورزیس دندانی و شاخص DMFT در دانش آموزان ابتدایی روستاهای شهرستان ماکو (استان آذربایجان غربی)

پیام:
چکیده:
پیش زمینه و هدف
این طرح با هدف بررسی شیوع و شدت فلوئورزیس و میزان DMFT در میان دانش آموزان ابتدایی روستاهای شهرستان ماکو در دو گروه 1 (با غلظت بالاتر از حد مجاز فلوراید با میانگین mg/l7) و 2 (با غلظت پایین تر از حد مجاز فلوراید با میانگین mg/l 45/0) (هر گروه سه روستا) انجام گرفت.
مواد و روش کار
این پژوهش بر روی 240 نفر از دانش آموزان پسر و دختر (2/40درصد پسر و 4/59درصد دختر 14-7 ساله) انجام گرفته است. در این بررسی بالینی از پرسشنامه و آزمون های آماری chi- square و Mann Whitney بهره گرفته شد.
یافته ها
میزان کل فلوئورزیس (شاخص Dean) در روستاهای با فلوراید بالا (گروه 1) 75/3 و در روستاهای دارای فلوراید پایین برابر 046/0 بود. شاخص DMF در گروه 1 و 2 به ترتیب 99/0 و 42/0 بود. رابطه فلوئورزیس و شاخص Dean مابین دو گروه موردمطالعه معنی دار بود. با توجه به کارگیری شاخص Dean در این بررسی مشخص شد که درصد بالایی از دندان ها دانش آموزان در گروه 1 درجه فلوئورزیس شدید (با درجه 3 تا 5) و در گروه 2 درصد بالایی از دندان ها سالم بودند (001/0p<). میانگین اجزای DMFT کل در گروه 1، به ترتیب D=0/95، M= 0/025، F= 0/01 و در گروه 2، D= 0/4، M=0/025 و F=0 به دست آمده است.
بحث و نتیجه گیری
نتایج حاکی از این موضوع است که شیوع بالای فلوئوروزیس با غلظت بالای فلوراید آب شرب منطقه در ارتباط بوده است و اقدامات کنترلی جهت حذف فلوراید اضافی از آب شرب در این منطقه پیشنهاد می گردد.
زبان:
فارسی
صفحه:
643
لینک کوتاه:
magiran.com/p1466218 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!