شناسایی عوامل موثر در انتخاب فناوری چاپ بر اساس فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

پیام:
چکیده:
در این تحقیق تلاش شده است تا برای بهبود وضع فعلی صنعت چاپ بهترین فناوری ها در این صنعت شناسایی شوند. در این راستا، مولفه ها و زیر مولفه های موثر بر انتخاب فناوری چاپ در این صنعت، شناسایی شده، مورد ارزیابی قرار گرفته و اهمیت هر کدام از مولفه ها و زیر مولفه ها تعیین شده است. این تحقیق یک پژوهش کاربردی است، برای تعیین معیارها و زیر معیارها، از یک الگوی انتخاب فناوری استفاده شده است. در مرحله بعد با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی و با مشارکت خبرگان، و در قالب پرسشنامه مقایسات زوجی، وزن هر کدام از معیارها و زیر معیارها، تعیین شد. در این تحقیق به طور کلی سه معیار، دوازده زیر معیار و چهار گزینه مورد بررسی قرار گرفتند و در نهایت پس از تعیین وزن این عناصر معیار فنی، زیر معیار بازگشت سرمایه بیشترین وزن ها را به خود تخصیص دادند. در نهایت نرخ ناسازگاری کلی برای تمامی جداول تکمیل شده توسط خبرگان، و نیز نرخ ناسازگاری کلی برای هر جدول محاسبه گردید. نرخ ناسازگاری کل کمتر از 1/0 بدست آمد که قابل قبول است. روایی پرسشنامه های مذکور از طریق روش اعتبار محتوا با تایید خبرگان و اساتید در این حوضه تایید می شود. پایایی پرسشنامه ها نیز، بر همسانی درونی پرسشنامه و سازگاری پاسخ های افراد با همه عناصر پرسشنامه تاکید دارد.
زبان:
فارسی
در صفحه:
1
لینک کوتاه:
magiran.com/p1467092 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!