ارزیابی چاپخانه های آستان قدس رضوی با استفاده از مدل کارت امتیازی متوازن

پیام:
چکیده:
کارت امتیازی متوازن از نوآوری های اخیر مدیریتی است که سازمان را از چهار دیدگاه عمده مدیریتی مورد ارزیابی قرار می دهد و هدف آن فراهم کردن دید جامعی از کسب و کار برای مدیران عالی است.این مقاله به دنبال ارزیابی عملکرد چاپخانه های آستان قدس رضوی با استفاده از کارت امتیازی متوازن است. سوال اصلی تحقیق آن است که آیا عملکرد در چاپخانه های آستان قدس رضوی مناسب است؟ روش تحقیق از نوع توصیفی است که به لحاظ ماهیت کاربردی و به لحاظ روش پیمایشی است.جامعه آماری این تحقیق مدیران و کارشناسان چاپخانه های آستان قدس رضوی است که در مجموع 80 نفر می باشد؛ لذا برای جمع آوری داده ها تمام افراد جامعه، به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه بوده که روایی آن از طریق روایی صوری و پایایی آن با محاسبه آلفای کرونباخ تایید شد. جهت تجزیه و تحلیل داده از آزمون تی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که عملکرد در چاپخانه های آستان قدس رضوی از منظرهای مالی، مشتری، فرآیند داخلی و رشد و یادگیری در حد مطلوب است.
زبان:
فارسی
در صفحه:
25
لینک کوتاه:
magiran.com/p1467094 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.