بررسی تاثیر پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی اینترنت به چاپ بر عملکرد بازاریابی از دیدگاه کارشناسان صنعت چاپ ایران

پیام:
چکیده:
این پژوهش با هدف بررسی تاثیر پیاده سازی نرم افزارهای اینترنت به چاپ بر عملکرد بازاریابی در صنعت چاپ کشور و ارائه راهکارهایی جهت اجرایی شدن آن در مجتمع های چاپی انجام شده است که به روش پیمایشی و از طریق پرسشنامه محقق ساخته به گردآوری داده ها پرداخته، به همین دلیل از نوع پژوهش های توصیفی – همبستگی و از نظر هدف نیز کاربردی است. جامعه آماری پژوهش شامل کارشناسان شرکت های فعال در صنعت چاپ است که به روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی انتخاب شده اند. با استفاده از مدل نرم افزار اینترنت به چاپ هایفلکس و مدل هولی و کانو، شاخص ها و متغیرهای مربوط به سیستم های اطلاعاتی اینترنت به چاپ و عملکرد بازاریابی استخراج و دسته بندی شده است که شامل 3 متغیر مستقل و 5 متغیر وابسته می باشد. اطلاعات بدست آمده از پرسشنامه از دو روش آمار توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل شده اند که در روش آمار توصیفی از شاخص فراوانی، درصد و نمودارها استفاده شده است و در سطح استنباطی، جهت آزمون فرضیه ها، روش مدلیابی معادلات ساختاری بکار گرفته شده است که نرم افزارهای مورد استفاده در این پژوهش، اس پی اس اس 18 و اسمارت پی ال اس بوده اند. آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد که پیادهسازی سیستمهای اطلاعاتی اینترنت به چاپ بر عملکرد بازاریابی شرکتهای چاپی از نظر کارشناسان صنعت چاپ ایران تاثیر دارد.
زبان:
فارسی
در صفحه:
61
لینک کوتاه:
magiran.com/p1467106 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!