بررسی محیط آموزشی اتاق های عمل مراکز آموزشی درمانی دانشگاه های علوم پزشکی تهران، ایران، شهید بهشتی از دیدگاه دستیاران بیهوشی بر اساس پرسشنامه ATEEM

پیام:
چکیده:
مقدمه
کسب تجارب آموزشی در اتاق عمل محور یادگیری برای دستیاران بیهوشی است. به همین جهت مطالعه حاضر، با هدف بررسی محیط آموزشی اتاق های عمل مراکز آموزشی درمانی دانشگاه های علوم پزشکی تهران، ایران، شهیدبهشتی از نقطه نظر دستیاران بیهوشی بر اساس پرسشنامه ATEEM انجام شد.
روش ها
در این مطالعه توصیفی– مقطعی، نظرات 156 دستیار بیهوشی نسبت به محیط آموزشی اتاق عمل بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران و شهید بهشتی به روش سرشماری با استفاده از پرسشنامهATEEM (Anaesthetic Trainee Theatre Educational Environment Measure) طی سال 93جمع آوری گردید و سپس داده ها با استفاده از آزمون های آماری تی مستقل و آنالیز واریانس یک طرفه تحلیل گردید.
نتایج
میانگین نمره نهایی پرسشنامه 59/ 23±03/ 114از 160به دست آمد که در سطح مطلوب قرار داشت. میانگین نمره کل حیطه ها برای دستیاران زن 12/ 25±59 /113 و برای دستیاران مرد 78 /21±85 /114 بود که اختلاف معنا داری از نظر مقایسه میانگین نمرات حیطه ها بین دو گروه وجود نداشت (p=0. 742). درمقایسه میانگین نمرات حیطه ها بر حسب سال تحصیلی اختلاف معنا دار در حیطه درک دستیاران از آموزش و اساتید مشاهده گردید (p=0. 032، F=3. 025)، ولی در سایر حیطه ها تفاوت معنا دار دیده نشد.
نتیجه گیری
نتایج نشان داد که دیدگاه دستیاران بیهوشی از محیط آموزشی اتاق عمل مطلوب بود، البته به نظر می رسد با توجه به یافته ها، بالا بودن حجم کار و تداخل آن با برنامه های آموزشی و کم بودن فرصت یادگیری حین انجام کار از نقاط ضعف این محیط است که نیاز به بررسی و رسیدگی بیش تر توسط مسوولین ذی صلاح دارد.
زبان:
فارسی
صفحات:
356 -365
لینک کوتاه:
magiran.com/p1467944 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.