ارتباط بین تولید سم انتروتوکسین و وجود ژن های کواگولاز و نوکلئاز در باکتری های استافیلوکوکوس ارئوس جدا شده از

پیام:
چکیده:
باکتری استافیلوکوکوس ارئوس به عنوان یکی از عوامل معمول مسمومیت غذایی در دنیا می باشد. هدف از مطالعه حاضر شناسایی فراوانی ژن های کواگولاز (Coa)، ترمونوکلئاز (Nuc) و تولید انتروتوکسین A استافیلوکوکی (Sea) از استافیلوکوکوس ارئوس جدا شده از منایع مختلف در شیراز بود. همچنین ارتباط بین ژن Sea و آنزیم های کواگولاز و ترمونوکلئاز بررسی شد. پس از انجام تست های بیوشیمیایی معمول، تعداد 100 نمونه استافیلوکوکوس ارئوس از منابع انسانی (40)، دامی (30) و غذایی (30) مختلف شناسایی شد که برای تایید مولکولی آن، نسبت به انجام واکنش زنجیره ای پلیمراز برای ژن های کواگولاز و ترمونوکلئاز اقدام گردید. جهت بررسی بیان ژن انتروتوکسین نیز از روش SDS-PAGE استفاده شد و رابطه بین این ژن ها با استفاده از آنالیز آماری مورد ارزیابی قرار گرفت. فراوانی ژن های Coa، Nuc و Sea در آزمایش واکنش زنجیره ای پلیمراز به ترتیب 91%، 100% و 14% نشان داده شد. ارزیابی تولید انتروتوکسین نشان داد که 78% از ژن های انتروتوکسین A بیان شده بودند. در بررسی ارتباط و همبستگی بین ژن انتروتوکسین A و آنزیم های کواگولاز و ترمونوکلئاز، ارتباط معنی داری بین این سه متغیر یافت نشد که اظهار داشت الزاما حضور ژن با تولید توکسین مرتبط نمی باشد. بنابراین توصیه می شود بهترین راه برای شناسایی سویه های انتروتوکسیژنیک، استفاده از تلفیق هر دو روش ژنوتیپی و فنوتیپی می باشد.
زبان:
انگلیسی
صفحات:
381 -384
لینک کوتاه:
magiran.com/p1468409 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!