تغییرات بیان ژنی القایی مشابه بین بروسلا ملی تنسیس و مایکوباکتریوم توبرکولوزیس در ماکروفاژها THP-1

پیام:
چکیده:
پاتوژن هایی که سلول های پستانداران را آلوده می کنند از راهکارهای متنوعی برای مهار و فرار از مکانیسم های دفاعی میزبان بهره می جویند. در همین راستا باکتری های داخل سلولی که توانایی بقا و انتشار درون سلول های میزبان خود را دارند، از استراتژی های گوناگونی به منظور فرار از مکانیسم های پاکسازی میزبان استفاده می کنند. مطالعه مواجهه و اندرکنش میزبان و پاتوژن می تواند اطلاعات ارزشمندی در راستای کاربردهای درمانی ارائه کند. در این تحقیق سطح تغییر بیان ژن های FRMD5، HCP5، ST8SIA4 و EMP2 در ماکروفاژ THP-1 آلوده شده با بروسلا ملی تنسیس مورد بررسی قرار گرفت. این ژن ها به عنوان ژن های موثر در بقای مایکوباکتریوم توبرکولوزیس در سلول میزبان مطرح شده اند. اطلاعات حاصل از این تحقیق در سطح مولکولی حاکی از آن است که به جز FRMD5 که در سلول های THP-1 آلوده شده با بروسلا ملی تنسیس کاهش بیان نشان می دهد، بیان سه ژن دیگر در این سلول ها متعاقب آلودگی با این باکتری افزایش می یابد. مایکوباکتریوم توبرکولوزیس و بروسلا ملی تنسیس مسیر تقریبا مشابهی را درون سلول میزبان در پیش می گیرند و جالب توجه این که بر اساس نتایج به دست آمده در این تحقیق افزایش سطح بیان دو ژن EMP2 و ST8SIA4 در THP-1 آلوده شده با بروسلا ملی تنسیس مشابه تغییرات گزارش شده برای این ژن ها در سلول های آلوده با مایکوباکتریوم توبرکولوزیس می باشد. این مطالعه در سطح اندرکنش میزبان و پاتوژن نشان دهنده وقایع مولکولی نسبتا مشابهی در باکتری هایی با استراتژی بقای مشابه است؛ واقعیتی که کاربرد درمانی با استفاده از این اهداف مشترک را امکان پذیر می کند.
زبان:
انگلیسی
صفحات:
368 -373
لینک کوتاه:
magiran.com/p1468412 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!