اثر باکتری های مقاوم به تانن جداسازی شده از گوسفند سازگار با خوراک تانن دار بر روی تخمیر پوسته پسته در شیره

پیام:
چکیده:
گوسفندان عادت کرده به مصرف خوراک های تانن دار مانند برگ بلوط به نظر می رسد دارای مکانیسم های دفاعی در برابر ترکیبات فنولیکی باشند، که این عمل توسط باکتری های موجود در شکمبه آن ها انجام می شود. در تحقیق حاضر، توانایی باکتری های مقاوم به تانن جدا شده از شکمبه گوسفند در تخمیر خوراک های تانن دار مانند پوسته پسته با استفاده از شیرابه شکمبه گاو شیری هلشتاین با روش آزمون تولید گاز بررسی شد. تعداد شش کوکسی گرم مثبت از شکمبه گوسفند نژاد تالش جداسازی شد و توالی ژنی rRNA نشان داد که آن ها ارتباط نزدیکی با استرپتوکوکوس گالولیتیکوس (Streptococcus gallolyticus) دارند. طی آزمون تولید گاز برون تنی در سه سری (ران) با استفاده از شیرابه شکمبه گاو شیری، تاثیر دو ایزوله باکتریایی انکوبه شده با مخلوط بافر-شیرابه شکمبه گاو هلشتاین بر میزان تخمیر پوسته پسته ارزیابی گردید. حجم تولید گاز از 1 تا 96 ساعت پس از انکوباسیون ثبت شد. انکوبه کردن هر دو ایزوله با پوسته پسته باعث افزایش معنی دار تولید گاز، فراسنجه های برآورد شده، گوارش پذیری ماده آلی، انرژی قابل متابولیسم و غلظت اسیدهای چرب فرار در مقایسه با گروه فاقد ایزوله شد. بهبود فراسنجه های تخمیر شیرابه شکمبه گاو هلشتاین با استفاده از هر دو ایزوله نشان دهنده حضور احتمالی و فعالیت باکتری های مقاوم به تانن (Streptococcus gallolyticus sp.) انتقال یافته از شکمبه گوسفند بود، هرچند برای تایید این نتایج مطالعات با استفاده از حیوان زنده باید انجام گیرد.
زبان:
انگلیسی
صفحات:
357 -362
لینک کوتاه:
magiran.com/p1468415 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!