ادم پستانی و ارتباط آن با برخی پارامترهای بیوشیمیایی و تغذیه ای گاوهای تازه زای شکم اول

پیام:
چکیده:
هدف از انجام مطالعه حاضر بررسی تغییرات برخی پارامترهای بیوشیمیایی سرم و فاکتورهای تغذیه ای در گاوهای شکم اول تازه زا و مبتلا به ادم پستان بود. بر این اساس غلظت الکترولیت ها (سدیم، پتاسیم، کلر، کلسیم، فسفر و منیزیم)، شاخص های لیپیدی (تری گلیسرید و کلسترول)، لیپوپروتئین ها HDL، LDL و (VLDL) و پروتئین تام سرم 35 راس گاو شکم اول تازه زای مبتلا و 35 راس گاو شکم اول تازه زای سالم سنجیده و مقایسه شدند. همچنین درصد ماده خشک، پروتئین و مقدار سدیم، پتاسیم، کلر، کلسیم، منیزیم، فسفر و سولفات موجود در جیره هر دو گروه مورد توجه قرار گرفتند. نتایج به دست آمده نشان دهنده کاهش معنی دار سطح سرمی پروتئین تام، کلسیم، فسفر، شاخص های لیپیدی و لیپوپروتئین ها (HDL) و (LDL) گاوهای مبتلا در مقایسه با گاوهای سالم بود که به طور قابل توجهی مرتبط با کاهش میزان ماده خشک دریافتی و عدم تعادل کلر و سدیم جیره در گروه مبتلا بود. با توجه به آن که تاکنون مکانیزم شکل گیری ادم فیزیولوژیک پستان به خوبی توضیح داده نشده است، لذا بر اساس نتایج حاضر چنین نتیجه گیری می شود که با کاسته شدن از ماده خشک دریافتی، نقصی گذرا در عملکرد طبیعی کبد گاوهای مبتلا به ادم پستان پدید می آید که منجر به کاهش معنی دار پروتئین تام و LDL سرم می شود. از این رو می توان از یافته های حاضر به عنوان عوامل شکل دهنده ادم پستانی در گاوهای شکم اول تازه زا یاد نمود.
زبان:
انگلیسی
صفحات:
345 -349
لینک کوتاه:
magiran.com/p1468417 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!