اثر تایمول و کارواکرول بر گوارش پذیری ظاهری مواد غذایی در گوسفندهای تغذیه شده با دو سطح کنسانتره

پیام:
چکیده:
داده های انتشار یافته درباره تاثیر روغن های اسانسی بر گوارش پذیری مواد غذایی در گوسفند، ناهماهنگ است. در دو آزمایش، به شیوه مربع لاتین ناقص، اثر تایمول یا کارواکرول در جیره های پر کنسانتره (70% ماده خشک جیره) و کم کنسانتره (52% ماده خشک جیره) بررسی شد. روغن های اسانسی با بخش کنسانتره ای جیره ای آمیخته شدند به شیوه ای که جیره کامل دارای صفر، 3/ 0 یا 6/ 0 گرم در کیلوگرم ماده خشک بود. تایمول اثری بر گوارش پذیری ماده خشک، ماده آلی و فیبر محلول در شوینده اسیدی نداشت. اثر اصلی تایمول بر تعادل نیتروژن و گوارش پذیری چربی و فیبر محلول در شوینده خنثی معنی دار بود (P<0.05)، اما در هر سطح کنسانتره، تفاوت بین جیره شاهد و جیره های دارای تایمول معنی دار نبود. به طور کلی، 3/ 0 گرم تایمول غلظت آمونیاکی مایع شکمبه را در بره های تغذیه شده با کنسانتره بالا افزایش داد (P<0.05). کارواکرول تاثیر معنی داری بر گوارش پذیری مواد غذایی نداشت. اثر اصلی کارواکرول بر غلظت آمونیاکی مایع شکمبه و تعادل نیتروژن معنی دار بود اما در هر سطح کنسانتره، تفاوتی بین جیره شاهد و جیره های دارای کارواکرول دیده نشد. افزودن تایمول یا کارواکرول در سطح 3/ 0 گرم در کیلوگرم ماده خشک جیره در مقایسه با 6/ 0 گرم در کیلوگرم از نقطه نظر تعادل نیتروژن موثرتر بود هر چند بر گوارش پذیری خوراک تاثیری نداشت. پژوهش های آینده باید در راستای بررسی تاثیر دراز مدت روغن های اسانسی بر گوارش پذیری و عملکرد برنامه ریزی شود، پیش از آن که بتوان کاربرد احتمالی آن ها را در نشخوارکنندگان توصیه کرد.
زبان:
انگلیسی
صفحات:
335 -340
لینک کوتاه:
magiran.com/p1468419 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!