بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت های زنبور عسل(Apis mellifera L.) شهرستان جیرفت با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره

پیام:
چکیده:
جهت بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت های زنبورعسل، 50 زنبورکارگر از دو زنبورستان در مناطق مختلف شهرستان جیرفت با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره مورد ارزیابی قرار گرفت.DNA ژنومی استخراج شده از 50 زنبورکارگر، با استفاده از 5 جفت آغازگر ریزماهواره، تحت واکنش زنجیره ای پلیمراز قرار گرفت و محصولات این واکنش ها روی ژل پلی آکریلامید غیر واسرشته ساز، الکتروفورز شدند. در مجموع، 21 آلل چندشکل مشاهده گردید. میانگین اطلاعات چندشکلی (PIC) زنبورهای عسل این شهرستان، 57/28% محاسبه شد. نشانگر A7 بیشترین (31%) و نشانگرهای A28، A43 کمترین(12%) مقدار PIC را در جمعیت های این شهرستان نشان دادند. بیشترین و کمترین تعداد آلل به ترتیب در جایگاه های ژنی A7 و A28، A43 مشاهده شد. تمامی جایگاه ها انحراف معنی داری از تعادل هاردی واینبرگ نشان دادند. میانگین تنوع ژنی نی() و شاخص اطلاعاتی شانون نیز به ترتیب (2942/0) و (4601/0) محاسبه گردید. بیشترین تعداد آلل مشاهده شده در بین 5 جایگاه متعلق به جایگاه ژنی A7 (6 آلل) و کمترین آن متعلق به جایگاه های ژنی A28 و A43 (3 آلل) بود. دامنه هتروزیگوسیتی برای این جایگاه ها در جمعیت های زنبورعسل دو زنبورستان تحت مطالعه بین(489/0) در جایگاه های A28 تا (740/0) در جایگاه ژنی A7 متغیر بود. همچنین روابط ژنتیکی بین نمونه ها با استفاده از ماتریس تشابه محاسبه و دندروگرام حاصل با استفاده از روش UPGMA ترسیم گردید. نتایج این تحقیق نشان داد که با وجود عدم شباهت بین دو زنبورستان از نظر جغرافیایی، تنوع پایینی بین افراد وجود داشت. تشابه ژنتیکی بین جمعیت های زنبورعسل دو زنبورستان مورد مطالعه در این تحقیق، می تواند ناشی از مهاجرت، داشتن قشلاق - ییلاق مشترک و تلاقی زنبورها از نقاط مختلف این شهرستان را با هم دانست.
زبان:
فارسی
صفحات:
26 تا 33
لینک کوتاه:
magiran.com/p1468622 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!