تاثیر سن نشا و میزان بذر مصرفی در سینی نشا بر عملکرد و اجزای کرد برنج در منطقه اصفهان

پیام:
چکیده:
به منظور بررسی تاثیر سن نشا و میزان بذر مصرفی در سینی نشا بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج رقم سازندگی، پژوهشی دو ساله (1387-1386) در مرکز تحقیقات کشاورزی اصفهان (ایستگاه تحقیقات شهید فزوه) به صورت آزمایش کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در 3 تکرار انجام شد. در این طرح سه سن نشا شامل نشا های 25، 30 و 35 روزه به عنوان فاکتور اصلی و چهار میزان بذر در سینی نشا شامل 80، 100، 120 و 140 گرم بذر فاکتور فرعی را تشکیل می دادند. نتایج نشان داد انتقال نشا در سنین30 و 35 روز به ترتیب با عملکردهای6220 و 6240 کیلوگرم در هکتار از نظر عملکرد تفاوت معنی داری نداشتند اما هر دو تیمار به طور معنی دار عملکرد بالاتری نسبت به تیمار انتقال نشا در سن 25 روز با عملکردی معادل5530 کیلوگرم در هکتار نشان دادند. افزایش طول خوشه، تعداد دانه در خوشه و وزن هزار دانه از دلایل افزایش عملکرد در تیمار انتقال نشا با سن 30 روز نسبت به نشا های 25 روزه بودند. ارتفاع نشا های 30 و 35 روزه به ترتیب 5 و6 درصد بیشتر از نشا 25 روزه بود. مصرف 100گرم بذر برای هر سینی نشا، با تولید6380 کیلوگرم عملکرد دانه در هکتار بالاترین مقدار عملکرد نسبت به سایر تیمارها را داشت. طول خوشه و تعداد دانه در خوشه با مصرف100گرم بذر برای هر سینی نشا، به طور معنی دار نسبت به سایر تیمارها افزایش یافت. نتایج این پژوهش نشان داد نشا های با سن 30 روز و مصرف 100 گرم بذر برای هر سینی نشا، برای به دست آوردن عملکرد حداکثر برای برنج رقم سازندگی قابل پیشنهاد است.
زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 11
لینک کوتاه:
magiran.com/p1468945 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!