تعیین روایی محتوایی نسخه فارسی چک لیست ارتباطی کودکان در بازه سنی 4 تا 6 سال

پیام:
چکیده:
هدف
کاربردشناسی استفاده مناسب از زبان در بافت، تعریف می شود. برای ارزیابی این مهارت نیازمند ابزاری هستیم که بتواند توانایی زبانی کودک را در محیط ارزیابی کند. به همین دلیل بیشاپ، چک لیست ارتباطی را برای کودکان طراحی کرد که توسط افرادی که رفتار ارتباطی کودک را در بافت های اجتماعی متفاوت مشاهده می کنند، تکمیل می شود. از آنجایی که تهیه چک لیست، یک تلاش مقدماتی برای برطرف کردن نیاز ارزیابی سیستماتیک برای جنبه های ارتباط اجتماعی است این پژوهش با هدف بررسی روایی محتوایی نسخه فارسی چک لیست ارتباطی کودکان در زبان فارسی انجام شد.
روش کار
مطالعه حاضر از نوع غیرتجربی و ابزارسازی می باشد. به منظور تعیین روایی محتوایی چک لیست برقراری ارتباط کودکان، در گروه سنی 4 تا 6 سال، از چک لیست مطالعه کاظمی و همکاران که در اصفهان در گروه سنی 5 تا 11 سال، روایی و اعتبار آن به دست آمده بود، استفاده گردید. متن پرسشنامه تعیین روایی محتوا، برای 10 آسیب شناس گفتار و زبان و زبان شناس فرستاده شد و از آن ها خواسته شد که نظر خود را درباره هر گویه اعلام نمایند و سپس شاخص های روایی محتوایی براساس روش لاوشه برای چک لیست محاسبه گردید.
یافته ها
شاخص روایی محتوایی کلی Content Validity Index (CVI) 94/0 به دست آمد و در بررسی هر گویه حداقل 80/ 0 مورد قبول واقع شد که با توجه به این مقدار، شاخص های روایی در حد بسیار مطلوب برای این مطالعه به دست آمد. زیرمجموعه های تعامل اجتماعی و علاقه مندی شاخص بالاتری نسبت به زیرمجموعه های دیگر کسب کردند و فقط 1 گویه از زیرمجموعه گفتار از چک لیست حذف گردید.
نتیجه گیری
از آنجا که تمامی زیرمجموعه ها نمره بالاتر از حدنصاب را از نظر شاخص روایی محتوا CVR به دست آوردند، واجد شرایط کافی برای مطالعه پایایی تشخیص داده شدند. با توجه به نتایج به دست آمده از این پژوهش نسخه فارسی چک لیست ارتباطی کودکان روایی لازم را برای استفاده پژوهشی دارد.
زبان:
فارسی
صفحات:
9 تا 11
لینک کوتاه:
magiran.com/p1468947 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!