بررسی صرف زمان افعال در گفتار کودکان طبیعی فارسی زبان 3 تا 5 ساله

پیام:
چکیده:
هدف
افعال در هر جمله توانایی توصیف یک موقعیت را دارند که زمان و ماهیت این موقعیت به واسطه ی زمان فعل مشخص می شود. نابسامانی در صرف زمان افعال، در گفتار بسیاری از کودکان دچار اختلالات گفتار و زبان گزارش شده است. آزمونی که بتوان به وسیله آن صرف زمان افعال را در گفتار کودکان فارسی زبان بررسی نمود موجود نمی باشد و تاکنون نیز صرف زمان افعال در گفتار کودکان فارسی زبان مطالعه نشده است. هدف از این پژوهش بررسی صرف زمان های آینده، حال و گذشته در کودکان 5-3 ساله طبیعی فارسی زبان است.
روش کار
در این مطالعه 160 کودک طبیعی3 تا 5 ساله فارسی زبان شرکت داشتند. کودکان از مهدهای کودک شهر تهران انتخاب شدند. این کودکان با استفاده از تکلیف تصویری صرف زمان افعال در کودکان 5-3 ساله طبیعی فارسی زبان مورد ارزیابی قرار گرفتند. مطالعه از نوع توصیفی تحلیلی است. از آزمون های آماری تی زوجی برای مقایسه زمان ها با یکدیگر و از ضریب همبستگی پیرسون برای محاسبه ضریب همبستگی بین نمرات آزمودنی در صرف هر یک از زمان ها و سن استفاده شد.
یافته ها
کمترین میانگین امتیاز مربوط به زمان گذشته با مقدار 96/ 6 و بیشترین میانگین مربوط به زمان آینده با مقدار 32 /8 است. همچنین در میان چهار گروه سنی، گروه سنی 48-43 ماه کمترین میانگین با مقدار 55/22 و گروه سنی 60-55 ماه بیشترین میانگین را با مقدار 90/ 23 به دست آورد (p<0/05). با مقایسه میانگین چهار گروه سنی مورد هدف، مشخص شد که اختلاف میانگین بین گروه ها تفاوت معنی داری با یکدیگر ندارند؛ در حالیکه میانگین زمان های آینده، حال و گذشته با یکدیگر اختلاف معناداری داشتند.
نتیجه گیری
کودکان طبیعی 3 تا 5 سال به ترتیب توانایی بیشتری در صرف زمان آینده، در مقایسه با زمان حال دارند و توانایی شان در بیان صرف زمان حال بیشتر از زمان گذشته است. کودکان در گروه سنی 48-43 ماه، از توانایی کمتر و کودکان در گروه سنی60-55 ماه از توانایی بیشتری در صرف زمان افعال نسبت به سایر گروه ها برخوردار بودند. این نتایج وجود منحنی u شکل را در فرآیند رشد کودکان نشان می دهد.
زبان:
فارسی
صفحات:
15 تا 20
لینک کوتاه:
magiran.com/p1468948 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!