بررسی اثربخشی ارایه ی مشاورات چندرسانه ای بر آگاهی والدین کودکان مبتلا به لکنت مرزی

پیام:
چکیده:
هدف
در جریان رشد طبیعی گفتار، گاه کودکان دچار ناروانی طبیعی یا دچار درجاتی از لکنت می شوند. با توجه به اینکه والدین از الگوهای تعاملی مناسب آگاهی ندارند معمولا درمانگران در پی آموزش این الگوها به والدین هستند. اما در اغلب موارد بهبودی کامل حاصل نمی شود. هدف از این پژوهش بررسی اثر شیوه ی آموزش (آموزش رو در رو1 و آموزش چندرسانه ای) الگوهای تعاملی مناسب به والدین است.
روش کار
این مطالعه از نوع مورد- شاهدی کاربردی است که در کلینیک های گفتاردرمانی خصوصی شهرهای مشهد و نیشابور انجام شد. نمونه های این پژوهش شامل 8 آقا و 10 خانم بودند که در دو گروه کنترل و آزمایش جای گرفتند. برای آموزش آزمودنی های گروه آزمایش از آموزش چندرسانه ای و برای آموزش گروه کنترل فقط از آموزش رو در رو استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده های این مطالعه از نرم افزار SPSS و آزمون های آماری تی مستقل و تی زوجی استفاده شد.
یافته ها
نتایج این پژوهش نشان داد هر دو روش آموزش تغییر معناداری در بهبود آگاهی والدین از الگوهای تعاملی صحیح ایجاد کردند (P-value≤0.05). در مقایسه ی دو گروه آزمایش و کنترل، اگرچه میانگین نمره ی بهبود آگاهی در گروه آزمایش (m=8.80) بالاتر از گروه کنترل (m=5.88) مشاهده شد، اما آزمون های آماری تفاوت معناداری بین این دو نشان نداد (P-value≥0.05).
نتیجه گیری
با وجود اینکه روش آموزش رو در رو برای افزایش آگاهی اولیه ی والدین در مدت زمان دوهفته ای دارای اثربخشی کافی است، اما در صورتی که فواصل زمانی طولانی تری برای درمان کودکان مبتلا به لکنت مرزی برنامه ریزی شود، احتمال می رود اثربخشی بیشتر روش چندرسانه ای قابل مشاهده باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
21 تا 25
لینک کوتاه:
magiran.com/p1468949 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!