بررسی تاثیر ایجاد تاخیر در بازخورد شنیداری بر میزان روانی گفتار کودکان دارای لکنت 6-8 سال

پیام:
چکیده:
هدف
لکنت از دیدگاه حرکتی، اختلالی است که هماهنگی یک یا چند سیستم دخیل در تولید گفتار (تنفس، آواسازی و تولید) را مختل می کند. لکنت قبل از سن 8 سالگی شروع می شود. شواهدی وجود دارد که نشان می دهد، بازخورد شنیداری تاخیری، روانی گفتار افراد لکنتی را افزایش می دهد. هدف از انجام این پژوه بررسی تاثیر ایجاد تاخیر در بازخورد شنیداری بر میزان روانی گفتار کودکان دارای لکنت 6-8 سال می باشد.
روش کار
این مطالعه شبه تجربی بوده و به صورت پیش آزمون- پس آزمون انجام پذیرفت. 15 کودک مبتلا به لکنت 6-8 ساله در این مطالعه شرکت داشتند. شدت لکنت، درصد هجاهای لکنت شده و نیز میانگین سرعت گفتار کودکان پیش و پس از استفاده از تاخیر در بازخورد شنیداری محاسبه شد. داده ها در بخش آمار استنباطی با استفاده از آزمون تی مستقل، همبستگی پیرسون و واریانس یک طرفه توسط نرم افزار SPSS آنالیز شدند.
یافته ها
نتایج حاصل از این پژوهش در شرایط تاخیری (50، 100 و 200 میلی ثانیه ای)، نشان داد تاخیر در بازخورد شنیداری تاثیر معناداری بر کاهش درصد هجاهای لکنت در هر سه شرایط تاخیری داشته اما برای شدت لکنت تنها در شرایط 50 و 100 میلی ثانیه ای تاثیر معناداری داشته ولی در شرایط 200 میلی ثانیه ای تاثیر معناداری ندارد. برای کاهش سرعت لکنت بر حسب هجا نیز تاخیر در بازخورد شنیداری تنها برای شرایط 200 میلی ثانیه ای تاثیر معناداری داشته و برای شرایط 50 و 100 میلی ثانیه ای تاثیر معناداری مشاهده نشد.
نتیجه گیری
نتیجه ی مطالعه ی حاضر نشان داد که تاخیر در بازخورد شنیداری می تواند روانی گفتار را در کودکان دارای لکنت بهبود بخشد. هم چنین میانگین سرعت گفتار کودکان نیز تحت این شرایط کاهش یافت. با توجه به این که یاد دادن کاهش سرعت گفتار و نیز روش های کشیده صحبت کردن در کودکان می تواند کمی مشکل باشد، درمان گران گفتار و زبان می توانند در روند درمان کودکان دارای لکنت از تاخیر در بازخورد شنیداری برای آموزش شیوه ی صحبت کردن مطلوب استفاده ببرند.
زبان:
فارسی
صفحات:
41 تا 49
لینک کوتاه:
magiran.com/p1468952 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!