بررسی ترکیبات شیمیایی و ویژگی های آنتی اکسیدانی پوسته و هسته میوه پسته وحشی (PistaciaKhinjuk Stocks)

پیام:
چکیده:

هدف از این پژوهش، مطالعه و بررسی ترکیبات شیمیایی و تغذیه ای پوسته و مغز هسته میوه پسته وحشی گونه خینجوک (Khinjuk) بود. برای این منظور، از پوسته و مغز هسته میوه به روش سرد با هگزان روغن گیری شد و پروفایل اسیدهای چرب با روش کروماتوگرافی گازی بررسی گردید. همچنین از روغن های استخراجی نگهداری شده به مدت 3 ماه در دمای اتاق، هر 30 روز آزمون های عدد پراکسید، عدد اسیدی و مقدار کلروفیل اندازه گیری شدند. از پوسته و مغز هسته خشک شده میوه به روش پرکولاسیون با اتانول عصاره گیری شد و میزان ترکیبات فنلی و قدرت مهار رادیکال های آزاد DPPH عصاره ها مورد ارزیابی قرار گرفت. همچنین عصاره ها در درصدهای 1، 2 و 3 درصد به روغن کلزا اضافه شدند و پایداری اکسیداتیو آن ها با دستگاه رنسیمت بررسی گردید. نتایج نشان داد نوع و درصد اسیدهای چرب غالب در پوسته و مغز هسته میوه به ترتیب اولئیک اسید 33 و 2/ 41، لینولئیک اسید 6/ 10 و 5 /21، آلفالینولنیک اسید 6 و 1/ 3، پالمیتیک اسید 2/ 17 و 11، پالمیتولئیک اسید 1/ 13 و 1/ 3 بودند. میزان ترکیبات فنلی در پوسته و مغز هسته به ترتیب 6/ 25 و 3 /6 میلی گرم اسید گالیک درگرم نمونه خشک بدست آمد. عدد پراکسید و عدد اسیدی در طول 4 ماه نگهداری به طور معنی داری افزایش پیدا کرداما مقدار کلروفیل در طول زمان به طور معنی داری کاهش پیدا کرد (01/ 0≥p). بیشترین پایداری اکسیداتیو روغن کلزا مربوط به تیمار 3 درصد عصاره پوسته بود (05/ 0≥p). عصاره پوسته تاثیر بیشتری بر مهار رادیکال های آزاد (88 درصد) نسبت به مغز هسته (75درصد) داشت که این دو می توانند ناشی از مقادیر بالاتر ترکیبات فنولیک پوسته باشد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
408 -419
لینک کوتاه:
magiran.com/p1469259 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
امکان پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.