تعیین دوره بحرانی کنترل علف های هرز لوبیا در شرایط اقلیمی همدان

پیام:
چکیده:
به منظور ارزیابی تعیین دوره بحرانی کنترل علف های هرز لوبیا، آزمایشی به صورت طرح بلوک های کامل تصادفی با 12 تیمار و 3 تکرار در سال 1390 در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان به اجرا درآمد. تیمارهای آزمایشی به دو گروه تقسیم شدند. گروه اول شامل تداخل علف های هرز با لوبیا تا 10، 20، 30، 40 و 50 روز پس از سبز شدن و گروه دوم تیمارها نیز کنترل علف های هرز تا مراحل مذکور بود. دو تیمار تداخل و کنترل علف های هرز تا پایان فصل رشد نیز به عنوان شاهد در نظر گرفته شدند. رقم مورد استفاده، رقم ناز بود که از ارقام رونده محسوب می شود. بذرها در خرداد ماه سال 1390 به صورت دستی کشت گردیدند. نتایج نشان داد که در بین گونه های علف های هرز، بیشترین شاخص اهمیت مقدار علف هرز (IVW) مربوط به علف های هرز سلمه تره و تاج خروس ایستاده به ترتیب به میزان 66/36 و 11/30 درصد بود. با افزایش طول دوره تداخل، وزن خشک علف های هرز روندی افزایشی داشت. در حالی که تراکم آنها ابتدا افزایش و پس از رسیدن به نقطه بیشینه، کاهش یافت. با احتساب 5 و 10 درصد کاهش عملکرد قابل قبول برای لوبیا، دوره بحرانی کنترل علف های هرز این گیاه به ترتیب 20 تا 68 روز پس از سبز شدن (معادل مرحله V2 تا R1) و 23 تا 55 روز پس از سبز شدن (معادل مرحله V2 تا V6) تعیین شد. در نتیجه، کنترل علف های هرز لوبیا می بایست در این بازه-های زمانی صورت گیرد.
زبان:
فارسی
صفحات:
53 -60
لینک کوتاه:
magiran.com/p1469472 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.