بررسی رابطه بین فرسودگی شغلی با سلامت روانی کارکنان یک زندان مرکزی

پیام:
چکیده:
مقدمه
کار در زندان یکی از پراسترس زاترین مشاغلی است که سلامت روانی کارکنان را به مخاطره می اندازد و باعث فرسودگی شغلی افراد می گردد. هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین فرسودگی شغلی با سلامت روانی در کارکنان یک زندان مرکزی است.
روش
پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه پژوهش شامل کلیه کارکنان یک زندان مرکزی در سال 1390 اعم از افسرنگهبان و کارمندان ستادی که بصورت مستقیم با افراد زندانی سر و کار دارند به تعداد 118 نفر می باشند. کلیه افراد جامعه به عنوان نمونه انتخاب شدند. شرکت کنندگان به پرسشنامه-های سلامت روانی گلدبرگ و فرسودگی شغلی گلدارد و پرسشنامه اطلاعات جمعیت شناختی محقق ساخته پاسخ دادند. داده ها با استفاده از روش آماری رگرسیون تجزیه و تحلیل شد.
نتایج
یافته های پژوهشی نشان داد که بین استرس شغلی و نمره کلی سلامت روانی کارکنان رابطه مثبت و معنادار وجود دارد که این مقدار در سطح p> 0.01 معنادار بود. بین فرسودگی شغلی و مولفه های علائم جسمانی و اضطراب رابطه در سطح p>0.05 و بین فرسودگی شغلی با افسردگی رابطه در سطح p>0.01 معنادار بود اما بین فرسودگی شغلی با خرده مقیاس عملکرد اجتماعی رابطه معنادار مشاهده نگردید.
بحث: با توجه به یافته های پژوهش می توان گفت مشاغل پراسترس از جمله کار در زندان سلامت روانی افراد را به مخاطره می اندازد.
زبان:
فارسی
صفحات:
59 تا 66
لینک کوتاه:
magiran.com/p1470323 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!