اثر تنش شوری بر برخی شاخص های جوانه زنی بذر نارنج (Citrus aurantium)

پیام:
چکیده:
به منظور مطالعه اثر کلرید سدیم، به عنوان عامل تنش شوری، بر شاخص های جوانه زنی بذر نارنج، آزمایشی در سال 1388 در دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان، در قالب طرح کامل تصادفی با 3 تکرار (هر تکرار شامل 20 بذر) انجام گرفت. تیمار کلرید سدیم در سطوح صفر، 8/7، 6/15 و 4/23 دسی زیمنس بر متر (dS/m) اعمال گردید. نتایج نشان داد که سطوح مختلف کلرید سدیم اثر معنی داری بر تمامی صفات مورد بررسی داشته است. جوانه زنی تیمار dS/m 4/23 دیرتر از سایر تیمارها آغاز شد. بیشترین درصد جوانه زنی در تیمارهای شاهد و dS/m 8/7 کلرید سدیم بود. تیمارهای 4/23 و 6/15 دسی زیمنس بر متر کلرید سدیم بیشترین کاهش جوانه زنی (به ترتیب 7/85 و 9/46 درصد) را داشتند. در تیمار dS/m 4/23 بالاترین شاخص جوانه زنی (مدت زمان جوانه زنی بذرها) وجود داشت و تیمارهای 6/15 و 8/7 دسی زیمنس بر متر و شاهد در مکان های بعدی قرار گرفتند که با یکدیگر اختلاف معنی داری نداشتند. میزان T50 در تیمار dS/m 4/23 بیشترین و در شاهد کمترین بود. تیمار شاهد بیشترین متوسط جوانه زنی روزانه، میزان رشد بذر و بنیه بذر را داشت که با تیمار dS/m 8/7 اختلاف معنی دار نداشت. در مجموع، مشخص شد که جوانه زنی بذر نارنج به dS/m 8/7 کلرید سدیم مقاوم است و در شرایط خاک های شور نیز توانایی جوانه زنی و رشد دارد.
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -9
لینک کوتاه:
magiran.com/p1470838 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.