مشخصه های ریزساختاری، مغناطیسی و جذب امواج مایکروویو هگزافریت باریم جانشین شده با یون های Co-Cr-Snبه روش مکانوشیمیایی

پیام:
چکیده:
در این پژوهش سنتز و بررسی خواص هگزافریت باریم آلایش شده با یون های کبالت، کروم و قلع با فرمول BaCoxCrxSnxFe12-3xO19به روش مکانوشیمیایی صورت گرفت. برای این منظور دو نمونه با مقادیر x برابر 3 /0 و 5/ 0 تهیه شد.بررسی های فازی و ساختاری به ترتیب با آنالیز پراش اشعه ایکس (XRD) و طیف سنجی مادون قرمز (FT-IR) تایید کننده تشکیل هگزافریت باریم به همراه مقدار جزئی فاز ثانویه هماتیت پس از 5 ساعت عملیات حرارتی در دمای °C 1000 بود. همچنین طبق تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) مورفولوژی ذرات به صورت کاملا هگزاگونال با میانگین اندازه ذرات nm650-600 بود. بر اساس پارمترهای مغناطیسی اندازه گیری شده توسط مغناطیس سنج نمونه مرتعش (VSM) هر دو نمونه بر مبنای مقدار نیروی وادارندگی،از نظر مغناطیسی نیمه سخت بوده و بیشترین میزان مغناطش اشباع در نمونه با ترکیب BaCo0.3Cr0.3Sn0.3Fe11.1O19 حاصل شد. مقادیر مغناطش اشباع (Ms) و نیروی وادارندگی (Hc) برای این ترکیب به ترتیب برابر emu/g 21 /42 و Oe 656 اندازه گیری شد.پارامترهای الکترومغناطیسی هگزافریت باریم دوپ شده با استفاده از دستگاهتجزیه و تحلیل شبکه بردار (VNA) در محدوده فرکانسی GHz 12/5-8 مورد ارزیابی قرار گرفت. طبق نتایجبیشترین میزان جذب مربوط به کامپوزیتBaCo0.5Cr0.5Sn0.5Fe10.5O19/ رزین اپوکسی با ضخامت mm 5 در فرکانس GHz 12/2 به میزان dB 15- بود.
زبان:
فارسی
صفحه:
1
لینک کوتاه:
magiran.com/p1471004 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!