شبیه سازی جریان و رسوب در پیچ و آبگیری از پیچ

پیام:
چکیده:
مطالعه طرح های ساماندهی یا مدیریتی در رودخانه ها نیازمند تحلیل جریان و رسوب در آنهاست. ماهیت کاملا سه بعدی جریان در پیچ رودخانه ها، تحلیل جریان و رسوب را در آنها مشکل می نماید. توسعه مدلهای عددی سه بعدی و پیشرفت قدرت محاسبات رایانه ها، منجر به استفاده روزافزون از مدلسازی عددی در بررسی های هیدرودینامیکی جریان و رسوب شده است؛ اما در حال حاضر هنوز صحت و دقت نتایج مدلهای عددی در شرایط پیچیده جریان مخصوصا در جریان همراه با رسوب مشخص نشده است. در تحقیق حاضر به منظور شبیه سازی هیدرودینامیک جریان و رسوب در پیچ و آبگیری از پیچ مدل عددی سه بعدی SSIIM2 مورد استفاده قرار گرفته و با مقایسه نتایج مدل عددی با داده-های آزمایشگاهی یا صحرایی، دقت مدل عددی در هر مورد بررسی شده است. نتایج نشان می دهد مدل مذکور در شبیه سازی هیدرودینامیک جریان و پیش بینی جریان ثانویه در قوس، هیدرودینامیک جریان در قوس به همراه آبگیر و آستانه و همچنین پیش بینی سطح آزاد در آبگیری از قوس از دقت قابل قبولی برخوردار است. خطای مدل در پیش بینی توپوگرافی بستر در آبگیری از قوس نسبتا زیاد است. استفاده از مدل آشفتگی دو معادله ای ε-k و خطای موجود در معادلات انتقال رسوب از عوامل ایجاد خطای مدل عددی می باشند.
زبان:
فارسی
صفحات:
77 -88
لینک کوتاه:
magiran.com/p1471902 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.