بررسی تاثیر آموزش با رویکرد مشارکتی بر خودکارآمدی و خودباوری مراقبین خانوادگی بیماران تحت بای پس عروق کرونر

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
مراقبت از بیماران تحت جراحی بای پس کرونر (CABG) نگرانی های زیادی برای مراقبین خانوادگی ایجاد می کند. ارتقا توانایی مراقبت کنندگان به عنوان همراهان همیشگی بیمار، امری ضروری است. مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر آموزش با رویکرد مشارکتی بر میزان خودکارآمدی و خودباوری مراقبین خانوادگی بیماران تحت بای پس عروق کرونر انجام گرفت.
مواد و روش ها
در کارآزمایی بالینی حاضر، 102 مراقبت کننده از بیماران بستری در بخش جراحی قلب یکی از بیمارستان های شهر تهران در سال 1390، به روش در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه 51 نفره مداخله و کنترل قرار گرفتند. برای گروه مداخله 5 جلسه برنامه آموزشی با رویکرد مشارکتی اجرا گردید. قبل و 8 هفته پس از اجرای مداخله، خودکارآمدی و خودباوری مراقبین با استفاده از پرسشنامه های پژوهشگر ساخته اندازه گیری شد. داده ها با استفاده از آزمون های آماری تی مستقل، تی زوج، کای دو و آزمون دقیق فیشر تحت نرم افزار 18 PASW مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها
در گروه مداخله میانگین نمرات خودکارآمدی مراقبین پس از مداخله از 3/89 ± 29/49 به 1/93 ± 47/43 و میانگین نمرات خودباوری از 6/03 ± 93/49 به 18/52 ± 126/13 افزایش پیدا کرد (0/001 > P). همچنین نتایج آزمون آماری تی مستقل نشان داد خودکارآمدی (0/001 > P) و خودباوری (0/002 = P) مراقبین بین دو گروه مداخله و کنترل تفاوت آماری معنی داری داشته است.
نتیجه گیری
آموزش مراقبین خانوادگی بیماران تحت جراحی بای پس کرونر با رویکرد مشارکتی می تواند منجر به ارتقای خودکارآمدی و خودباوری و در نتیجه افزایش مشارکت آن ها در ارایه مراقبت کارآمد شود. به کارگیری این روش در فرایند آموزش پیشنهاد می گردد.
زبان:
فارسی
صفحات:
21 -28
لینک کوتاه:
magiran.com/p1472147 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.