آنالیز همبستگی خصوصیات مرتبط با مقاومت به سفیدک پودری در جو [Hordeum vulgare L.] با استفاده از نشانگرهای AFLP

پیام:
چکیده:
تجزیه ارتباط به عنوان روشی برای تعیین نواحی ژنومی کنترل کننده صفات کمی و اقتصادی، نقش مهمی در اصلاح مولکولی گیاهان دارد. در پژوهش حاضر، شناسایی نشانگرهای مولکولی (هفت ترکیب آغازگری EcoRI/MseI) مرتبط با صفات تیپ آلودگی و درصد آلودگی با استفاده از 77 ژنوتیپ جو و نشانگرهای AFLP بررسی شد. در ارزیابی فنوتیپی، صفات تیپ آلودگی و درصد آلودگی به عنوان مهم ترین صفات مرتبط با مقاومت براساس مقیاس 9-0 بررسی شدند. هم چنین در این پژوهش تنوع ژنتیکی ژنوتیپ ها با استفاده از هفت ترکیب آغازگری بررسی شد. میانگین درصد چندشکلی و محتوای اطلاعات چندشکلی به ترتیب 37/92 درصد و 43/0 بود. بررسی کلی آمارهای تنوع ژنتیکی نشان داد که از بین هفت ترکیب آغازگری، سه ترکیبE90-M160، E100-M160 و E100-M150 نسبت به سایر ترکیبات مقادیر بالاتری را به خود اختصاص دادند و در حقیقت در تمایز ژنوتیپ ها نقش بارزتری ایفا نمودند. تجزیه ارتباط با استفاده از چهار مدل آماری GLM و MLM توسط نرم افزار TASSEL انجام شد. در مدل MLM کامل، 33 نشانگر ارتباط معنی داری در سطح احتمال پنج درصد با صفات ارزیابی شده نشان دادند و بالا ترین ضریب تبیین مربوط به نشانگر E80-M150-3 بود که 14 درصد از تغییرات شدت آلودگی را توجیه کرد. نشانگرهای E80-M150-3 و E80-M160-22 در سطح احتمال پنج درصد پیوسته به هر دو صفت شدت و تیپ آلودگی شناسایی شدند که می تواند بیانگر نقش موثر این ناحیه ژنومی در مقاومت به سفیدک پودری باشد. در صورت تایید نتایج مبنی بر تاثیر معنی دار این ناحیه ژنومی، این ناحیه می تواند کاندید مناسبی برای تبدیل به نشانگر اختصاصی SCAR باشد.
زبان:
انگلیسی
صفحات:
1 تا 17
لینک کوتاه:
magiran.com/p1473160 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!