انگشت نگاری و ارزیابی تنوع ژنتیکی ارقام برنج با استفاده از نشانگر (ISSR (Inter Simple Sequence Repeat

پیام:
چکیده:
برنج به عنوان یکی از مهمترین محصولات کشاورزی دارای پتانسیلی بالقوه جهت مبارزه با فقر و تامین امنیت غذایی در جهان است. در این مطالعه به منظور بدست آوردن اطلاعات پایه در برنامه های اصلاحی برنج از مارکر Inter Simple Sequence Repeat (ISSR) برای انگشت نگاری و تعیین روابط خویشاوندی بین 32 رقم برنج استفاده شد. از میان 17 پرایمر استفاده شده 12 پرایمر، 184 قطعه ی مجزا و تکرارپذیر با پلیمرفیسم 88% را تکثیر کردند و از این بین 29 لوکوس که دارای بیشترین میزان پلیمرفیسم بودند جهت انگشت نگاری ارقام انتخاب شدند. نتایج بدست آمده نشان داد که میزان شباهت ارقام مابین 39% -88.4% و مقدار PIC با میانگین 23% مابین 0.1 (برای پرایمر 3#) تا 0.34 (برای پرایمر 2#) متغیر است. خوشه بندی براساس ضریب Jaccard و الگوریتم UPGMA ارقام را به شش گروه در نقطه ی برش 64% تقسیم کرد که دو رقم ایتالیایی Ribe و Roma کمترین فاصله ی ژنتیکی و ارقام Vialonenano و Anbar Bou بیشترین فاصله ی ژنتیکی را نسبت به یکدیگر نشان دادند. در کل بررسی روابط ژنتیکی با استفاده از مارکر ISSR تنوع بالایی میان ارقام مورد مطالعه نشان داد و پرایمرهای واجد تکرارهای GA بیشترین تعداد باندهای حاصل از تکثیر لوکوس ها را به خود اختصاص دادند که بیانگر فراوانی موتیفی بیشتر این تکرارها در ژنوم گیاه برنج است. نتایج بدست آمده از ماتریکس تشابه و آنالیز خوشه اینشان داد که که رقم عنبربو دارای بیشترین فاصله ی ژنتیکی در مقایسه با سایر ارقام مورد بررسی است و می تواند به عنوان والد در برنامه های اصلاحی مورد استفاده قرار گیرد. نتایج بدست آمده از این تحقیق می تواند به عنوان مارکری ژنتیکی جهت شناسایی ارقام برنج و منبعی برای تحقیقات آینده با هدف بهبود و اصلاح ارقام برنج باشد.
زبان:
انگلیسی
صفحات:
81 تا 91
لینک کوتاه:
magiran.com/p1473161 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!