جداسازی، همسانه سازی مولکولی و بررسی بیان ژن مونودهیدروآسکوربات ردوکتاز (MDHAR) از گیاه آلوروپوس لیتورالیس تحت تنش شوری

پیام:
چکیده:
گیاهان به طور طبیعی در معرض تغییرات محیطی بسیاری از جمله شوری هستند که رشد و نمو آنها را تحت تاثیر قرار داده و سبب کاهش قابل توجهی در میزان محصولات خواهد شد. مونودهیدرو آسکوربات ردوکتاز (MDHAR)، یکی از آنزیم های کلیدی در چرخه ی گلوتاتیون-آسکوربات است که نقش مهمی را به عنوان آنزیم های آنتی اکسیدان در پاکسازی گونه های فعال اکسیژن (ROS) بر عهده دارد. در این مطالعه، ژن MDHAR از گیاه آلوروپوس لیتورالیس با پرایمرهای اختصاصی با روش RT-PCR جدا شده و تغییرات بیان آن در شرایط شوری با غلظت های 0، 150، 300، 450 و 600 میلی مولار NaCl از طریق Real-Time مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که MDHAR از 1436 جفت باز بدون اینترون تشکیل شده است و بیشترین شباهت را با گیاه سورگم نشان داده است. مطالعات بیانی ژن MDHAR نیز حاکی از آن بود که بیان این ژن هم در شاخساره و هم در ریشه تنها در غلظت 300 میلی مولار به ترتیب به میزان 3/1 و 4/1 برابر نسبت به گیاه کنترل افزایش یافته است و در غلظت های بالاتر افزایش بیانی مشاهده نشد. از نتایج به دست آمده می توان نتیجه گرفت که بیان ژن مذکور در غلظت های بالاتر از 300 میلی مولار کاهش می یابد.
زبان:
انگلیسی
صفحات:
72 تا 80
لینک کوتاه:
magiran.com/p1473162 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!