تاثیر محیط کشت و تنظیم کننده های رشد بر ریزازدیادی نسترن وحشی (Rosa canina L.)

پیام:
چکیده:
نسترن وحشی (Rosa canina L.) یکی از گیاهی زینتی و دارویی با اهمیت است که به عنوان پایه برای اکثر رزهای زینتی نظیر رزهای هیبرید و رزهای خوشه ایمورد استفاده قرار می گیرد. تکثیر درون شیشه ای رز نقش بسیار مهمی در تکثیر سریع گونه هایی با خصوصیات مطلوب و تولید گیاهان سالم و عاری از بیماری دارد. در این تحقیق ریزازدیادی گونه نسترن وحشی با استفاده از ریزنمونه گره در غلظت های مختلف تنظیم کننده های رشد در مرحله پرآوری شامل ترکیبات بنزیل آمینو پورین (0، 5/0، 1، 5/1 و 2 میلی گرم در لیتر)، جیبرلیک اسید (0 و 5/0 میلی گرم در لیتر) و نفتالین استیک اسید (0 و 5/0 میلی گرم در لیتر) در دو محیط کشت موراشی و اسکوگ (MS) و وندر سالم (VS)و در مرحله ریشه زایی شامل دو تنظیم کننده نفتالین استیک اسید و ایندول بوتیریک اسید (0، 3/0، 6/0 و 9/0 میلی گرم در لیتر) در دو محیط کشت VS و 1⁄2 VS در شرایط درون شیشه ای مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که بیشترین پرآوری شاخه در محیط کشت VS و در غلظت 2 میلی گرم در لیتر BAP بدست آمد. علاوه بر این، بیشترین القای ریشه زایی در محیط 1⁄2 VS و در غلظت 9/0 تا 6/0 میلی گرم در لیتر IBA یا NAA بدست آمد. تحقیق حاضر پروتوکل تکثیری بهینه برای گونه نسترن وحشی را ارائه می دهد.
زبان:
انگلیسی
صفحات:
61 تا 71
لینک کوتاه:
magiran.com/p1473163 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!