باززایی مستقیم با کارآیی بالا در لاین های تجاری و جهش یافته سویا با استفاده از ریزنمونه گره لپه ای

پیام:
چکیده:
باززایی از طریق گره لپه ای منجر به یک سیستم باززایی مستقیم سریع در گیاهان شده است که نیاز به زمان کمتری داشته و یک روش موثر می باشد. در این تحقیق پروتوکل باززایی اندام هوایی با استفاده از ریزنمونه گره لپه ای به عنوان پروتوکل سریع و کارآمد برای دو رقم تجاری و یک لاین جهش یافته سویا ارزیابی گردید. ریزنمونه های گره لپه ای از گیاهچه های 7روزه به دست آمدند که در شرایط درون شیشه ای رشد یافته بودند. بعد از 28 روز، درصد باززایی و بعد از 42 روز، سطح باززایی محاسبه شد. نتایج نشان داد که درصد باززایی و سطح باززایی لاین جهش یافته به طور معنی داری بیشتر از دو رقم تجاری سویا، L17 و ویلیامز می باشد. بعد از القای شاخه زایی، گیاهان به محیط طویل شدن شاخه و در ادامه آنها به محیط القای ریشه منتقل شدند. نتایج نشان داد که درصد ریشه زایی به طور معنی داری تحت تاثیر ژنوتیپ قرار نمی گیرد. در آزمایش جداگانه دیگری برای آزمون حساسیت شاخه های باززا شده به کانامایسین، مشخص گردید که غلظت 150 میلی گرم در لیتر کانامایسین برای شاخه های باززا شده از ریزنمونه گره لپه ای کشنده می باشد. نتایج نشان داد که کارایی باززایی لاین جهش یافته به طور معنی داری بیشتر از دو رقم تجاری دیگر می باشد. حساسیت به کانامایسین شاخه های باززا شده نشان داد که غلظت های بالای 150 میلی گرم در لیتر کانامایسین می تواند به عنوان عامل انتخابی در تراریزش لاین جهش یافته و دو رقم تجاری دیگر استفاده شود.
زبان:
انگلیسی
صفحات:
50 تا 60
لینک کوتاه:
magiran.com/p1473164 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!