مطالعه تنوع ژنتیکی و روابط بین ژنوتیپ های مرکبات ایرانی با استفاده از نشانگرهای مورفولوژیک و مولکولی

پیام:
چکیده:
داشتن اطلاعات در مورد روابط ژنتیکی در میان ارقام برای توسعه استراتژی های اصلاحی به منظور تولید ارقام اصلاح شده ضروری است. در این پژوهش، تنوع ژنتیکی و روابط خویشاوندی بین 29 ژنوتیپ مرکبات با استفاده از نشانگر مورفولوژیکی و مولکولی RAPD مورد بررسی قرار گرفت. تنوع قابل ملاحظه ای در بین ژنوتیپ های مرکبات با استفاده از 61 صفت کمی و کیفی بدست آمده از برگ، میوه و بذر مشاهد شد. همچنین نشانگر RAPD چند شکلی بالایی (82/91 درصد) را نشان داد. تشابه بین ژنوتیپ ها در محدوده بین 14/0 تا 97/0 با میانگین 62/0 بود. هم نشانگر مورفولوژیکی و هم نشانگر مولکولی تنوع بالایی را در بین ژنوتیپ های مورد مطالعه نشان دادند. در پژوهش حاضر، ژنوتیپ های نارنگی و پوملو به عنوان گونه های حقیقی مرکبات در خوشه های مجزا قرار گرفتند. نتایج پژوهش حاضر بیانگر آن است که هر دو نشانگر دارای پتانسیل بالقوه ای در تعیین تنوع و روابط ژنتیکی ژنوتیپ های مرکبات می باشند و می توانند در برنامه های اصلاحی مرکبات استفاده گردند.
زبان:
انگلیسی
صفحات:
35 تا 49
لینک کوتاه:
magiran.com/p1473165 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!