تجزیه ژنتیکی کرچک (Ricinus communis L.) با استفاده از نشانگرهای ISSR

پیام:
چکیده:
کرچک (Ricinus communis L.) یکی از قدیمی ترین گیاهان دارویی روغنی در جهان است. این گیاه به طور گسترده در قسمت های مختلف ایران پراکنده شده است. در مطالعه حاضر تنوع ژنتیکی در بین و درون 12 توده کرچک جمع آوری شده از 7 ناحیه کشور با استفاده از نشانگرهای بین ریزماهواره ای ارزیابی شد. در کل با 16 آغازگر ISSR تعداد 166 مکان تکثیر شد که از آنها 116 مکان (89/69 درصد) پلی مورف بودند که نشان دهنده تنوع ژنتیکی بالا در ژرم پلاسم کرچک است. در توده «29-80» یک نوار ISSR«ویژه ی توده» شناسایی شد. فاصله ژنتیکی بین توده ها در دامنه بین 2/0 تا 056/0 متغیر بود. تجزیه واریانس مولکولی نشان داد 80 درصد از واریانس کل مربوط به درون توده ها و 20 درصد مربوط به بین آنهاست. بر اساس روش بیزی 60 ژنوتیپ متعلق به 12 توده در 6 زیر گروه قرار گرفتند. در تجزیه کلاستر با روش UPGMA بر اساس فاصله ژنتیکی Nei تعداد 12 توده مورد مطالعه در 4 زیر گروه قرار گرفتند. نتایج نشان می دهد که ارتباطی بین الگوی ISSR و منشاء جغرافیایی توده ها وجود ندارد. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که تکنیک ISSR یک ابزار مفید برای مطالعه تنوع ژنتیکی در ژرم پلاسم کرچک است.
زبان:
انگلیسی
صفحات:
18 تا 34
لینک کوتاه:
magiran.com/p1473166 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!