مقایسه تاثیر ورزش با استروژن در کاهش رفتارهای شبه اضطرابی در موش های سوری اوارکتومی شده

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف

اضطراب یکی از نشانه های یائسگی است که به دلیل توقف فعالیت تخمدان ها می باشد و موجب افزایش شدت علائم وازوموتور در دوران یائسگی می شود. این مطالعه به منظور مقایسه اثر ورزش روی اضطراب در موش های سوری اوارکتومی شده با استروژن انجام شد.

مواد و روش ها

این مطالعه تجربی بر روی 28 سر موش سوری با وزن تقریبی (35-25 گرم) که به 4 گروه 7 تایی اوارکتومی، اوارکتومی+ورزش، اوارکتومی+استروژن (استرادیول والرات با دوز mg/kg40) و اوارکتومی+ترکیب ورزش و استروژن تقسیم شدند. نخست حیوانات اوارکتومی شدند و یک هفته پس از اوارکتومی موش ها روی یک تردمیل به مدت 30 دقیقه در یک روز، برای 5 روز در هفته، به مدت 4 هفته با شدت متوسط دوانده شدند. بعد از 4 هفته، با دستگاه ماز بعلاوه ای شکل (Elevated plus-maze) میزان اضطراب در حیوانات تعیین شد.

یافته ها

در این مطالعه استروژن (4/72±22/13) در مقایسه با گروه اوارکتومی (3/18±4/91) درصد زمان ورود به بازوی باز (OAT%) را به طور معنی داری افزایش داد (0/05 >p). ترکیب استرروژن و ورزش (6/82±46/19) در مقایسه با گروه اوارکتومی (3/18±4/91) درصد زمان ورود به بازوی باز (OAT%) را به طور معنی داری افزایش داد (p<0.001). ولی اختلاف معنی داری بین ورزش و استروژن مشاهده نشد. همچنین ورزش به تنهایی (3/18±24/54) در مقایسه با گروه اوارکتومی (3/23±13/79) درصد دفعات ورود حیوان به بازوی باز(OAE%) را افزایش داد (0/05 p<). درصد دفعات ورود حیوان به بازوی باز(OAE%) در گروه های استروژن، ورزش و ترکیب استروژن و ورزش به ترتیب برابر با 1/25±30/61، 3/18±24/54و 1/04±46/08 بود که اختلاف معنی داری را بین این گروه ها نشان نداد. استروژن و ترکیب استروژن و ورزش درصد دفعات ورود حیوان به بازوی باز (OAE%) را در مقایسه با گروه اوارکتومی به طور معنی داری افزایش دادند.

نتیجه گیری

یافته های این مطالعه نشان داد که ورزش همانند استروژن باعث کاهش اضطراب ناشی از اوارکتومی در موش های سوری می شود.

زبان:
فارسی
صفحات:
40 -46
لینک کوتاه:
magiran.com/p1474268 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.