تاثیر دما روی پارامترهای جدول زندگی (Diaphania indica (Lep.: Pyralidae در شرایط آزمایشگاهی

پیام:
چکیده:
پروانه برگ خوار کدوئیان،(Diaphania indica (Saunders، از آفات مهم گیاهان خانواده کدوئیان در مناطق استوایی و نیمه استوایی، و در ایران آفت کلیدی محصولات گلخانه ای در منطقه جیرفت است. در این تحقیق اثر دما بر پارامترهای ویژه جدول زندگی آفت در چهار دمای 20، 25، 30، و 35 درجه سلسیوس در اتاقک رشد و روی خیار، Cucumis sativus L.، مطالعه شد. پارامترهای نرخ خالص تولید مثل (R0) در دماهای فوق به ترتیب 19 /68، 977/ 120، 05/ 64، 23/ 21، نرخ ذاتی افزایش جمعیت (rm) به ترتیب 0619/ 0، 1746/ 0، 1934/ 0 و 1491/ 0 و متوسط مدت زمان نسل (T) به ترتیب 063/ 69، 45/ 27، 49/ 21 و 44/ 20 به دست آمد. براساس نتایج این تحقیق دمای 30 درجه سلسیوس بهترین و دمای 20 درجه سلسیوس نامناسب ترین دما برای نرخ ذاتی افزایش جمعیت (rm)، نرخ متناهی افزایش جمعیت(λ) و نرخ ذاتی تولد (b) بودند.
زبان:
انگلیسی
صفحات:
9 تا 15
لینک کوتاه:
magiran.com/p1474296 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!