تخمین تابع تقاضای بیمه عمر و کشش درآمدی آن:1353 - 1386

پیام:
چکیده:
زمینه و اهداف
بشر همواره در معرض خطرهای مختلفی از قبیل از دست دادن اموال و دارایی ها، صدمه بدنی در محیط کار، از کار افتادگی و ناتوانی و مرگ قرار دارد. برای کاهش اثرات ناگوار ناشی از این حوادث، بیمه عمر به عنوان موثرترین و مقبول ترین ابزار در بسیاری از کشورهای جهان عمل می کند.مطالعه حاضر به بررسی تابع تقاضای بیمه عمر در ایران و عوامل موثر بر آن می پردازدو کشش تقاضای عوامل موثر بر بیمه عمر را تخمین و مورد بررسی قرار می دهد.
مواد و روش ها
در پژوهش حاصل درآمد سرانه، نرخ تورم، بار تکفل، سطح تحصیلات،احتمال مرگ سرپرست خانواده و میزان و ارزش ریالی بیمه عمر به صورت یک سری های زمانی32ساله مورد بررسی قرار گرفت، تابع تقاضای بیمه عمر تخمین زده شد و کشش تقاضای هریک از این عوامل به روش حداقل مربعات معمولی برآورد گردید.
یافته ها
یافته های پژوهش حاضر نشان داد که به جز سطح تحصیلات، همه داده ها در سطح 5% انباشته از درجه یک می باشند و هیچ بردار هم انباشتگی بین آنها وجود ندارد. نتایج حاصل از پردازش مدل نشان داد که کشش درآمدی تقاضای بیمه عمر 0.112و کشش تقاضای بیمه عمر نسبت به احتمال مرگ سرپرست خانواده،بار تکفل، میزان با سوادی و نرخ تورم به ترتیب 0.221، 2.24، 0.211 و 1.33- می باشد.
بحث و نتیجه گیری
بین تقاضای بیمه عمر با تولید ناخالص ملی،احتمال مرگ سرپرست خانواده، بار تکفل و میزان باسوادی رابطه مثبت وجود دارد و نرخ تورم اثر منفی بر میزان تقاضای بیمه عمر دارد که شناسایی این عوامل زمینه گسترش بیمه عمر را فراهم مینماید.
زبان:
فارسی
صفحه:
23
لینک کوتاه:
magiran.com/p1474664 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!