بررسی اثر ابعاد سرمایه اجتماعی بر کارآفرینی سازمانی در شرکت های خدمات مشاوره، فنی و مهندسی کشاورزی شهرستان های جنوب استان کرمان

پیام:
چکیده:
هدف این تحقیق توصیفی- همبستگی بررسی آثار ابعاد سرمایه اجتماعی بر کارآفرینی سازمانی در شرکت های خدمات مشاوره ای، فنی و مهندسی کشاورزی استان کرمان می باشد. جامعه آماری این تحقیق را 346 نفر از اعضای شرکت های خدمات مشاوره ای، فنی و مهندسی کشاورزی در شهرستان های جنوب استان کرمان تشکیل می دادند که با توجه به جدول بارتلت و همکاران، تعداد 215 نفر از آنان از طریق روش نمونه گیری طبقه ای با انتساب متناسب بر اساس تعداد اعضای شرکت ها به تفکیک شهرستان ها انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از ابزار پرسشنامه استفاده گردید. روایی صوری پرسشنامه با نظر پانلی از متخصصان مورد تایید قرار گرفت و روایی سازه و پایایی ترکیبی ابزار تحقیق نیز از طریق تحلیل عاملی تاییدی (مدل اندازه گیری) مورد ارزیابی قرار گرفت. برای بررسی اثرات مستقیم و غیرمستقیم متغیر های تحقیق بر مبنای تکنیک چند متغیره مدل سازی معادلات ساختاری با بکارگیری نرم افزار AMOS20 از روش خودگردان سازی (Bootstrap) استفاده شد. نتایج به دست آمده از روش خودگردان سازی نشان داد که مجموع اثر غیر مستقیم بعد ساختاری سرمایه اجتماعی از طریق ابعاد شناختی و ارتباطی و مجموع اثر غیرمستقیم بعد شناختی از طریق بعد ارتباطی بر کارآفرینی سازمانی معنی دار بود. همچنین بر اساس یافته های تحقیق، بعد ارتباطی سرمایه اجتماعی دارای بیشترین اثر مستقیم (0/291=β) و بعد ساختاری سرمایه اجتماعی دارای بیشترین اثر غیر مستقیم (0/237=β) و اثر کل (0/480=β) بر کارآفرینی سازمانی بود.
زبان:
فارسی
صفحه:
145
لینک کوتاه:
magiran.com/p1474942 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.