بررسی میزان نیاز به درمان ریشه ی مولرهای اول دائمی در کودکان 8 تا 11 ساله ی شهر رفسنجان در سال 1392

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
مولرهای دائمی اول بالا و پایین، نخستین دندان های دائمی رویش یافته در کنار شیری ها هستند و ممکن است به دلیل بی توجهی پوسیده شوند. پوسیدگی آن ها، می تواند به شاخک های پالپی گسترش یافته و باعث بیماری های پالپ و پری آپیکال شود. هدف از این مطالعه، تعیین میزان نیاز به درمان پالپ در مولرهای دائمی اول فک بالا و پایین در دانش آموزان 8 تا 11 ساله ی شهر رفسنجان می باشد.
مواد و روش ها
در این مطالعه ی توصیفی، 450 دانش آموز دختر و پسر(240 پسر و 210 دختر) 8 تا 11 ساله ی مدارس شهر رفسنجان براساس روش نمونه گیری خوشه ایتصادفی چند مرحله ای درسال1392، انتخاب و ازنظر میزان نیاز به درمان ریشه ی دندان های مولراول مورد مطالعه قرارگرفتند. اطلاعات به دست آمده با استفاده از آزمون کای اسکوئر و من ویتنی توسط نرم افزار SPSS نسخه ی 17 مورد تجزیه و تحلیل آماری قرارگرفتند. P< 0.05 معنادار در نظرگرفته شد.
یافته ها
57 نفر از دانش آموزان (66/ 12 درصد) نیاز به درمان ریشه در یکی از دندان های مولر دایمی اول خود داشتند. بین نیاز به درمان ریشه با سن دانش آموزان (p<0/001)، میزان تحصیلات پدر (p=0.046)، میزان تحصیلات مادر (p=0.005) و شغل پدر (p=0.001) اختلاف آماری معناداری وجود داشت.
نتیجه گیری
سن، سطح تحصیلات و شغل والدین دانش آموزان از عوامل مهم و تاثیرگذار بر میزان نیاز به درمان ریشه در دانش آموزان 11-8 ساله ی شهرستان رفسنجان می باشند.
زبان:
فارسی
صفحات:
724 تا 731
لینک کوتاه:
magiran.com/p1475803 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!