بررسی دریافت انرژی، ماکرونوترینت ها و آنتی اکسیدان هادر مبتلایان به سرطان پستان

پیام:
چکیده:
مقدمه و هدف
سرطان پستان یکی از شایع ترین سرطان ها در زنان می باشد. از آن جایی که تغذیه یکی از عوامل موثر در ابتلا به این بیماری می باشد، این مطالعه به منظور بررسی دریافت انرژی، درشت مغذی ها و آنتی اکسیدآن ها در زنان مبتلا به سرطان پستان در شهرستان سبزوار انجام شد.
مواد و روش ها
این مطالعه مقطعی برروی 125 زن مبتلا به سرطان پستان در شهرستان سبزوار سال 1390 انجام شد. روش نمونه گیری به صورت سرشماری بود. این مطالعه با مراجعه ی رابطین بهداشت بهمنازلو ارجاع زنان مشکوک جهت معاینه، ماموگرافی و سونوگرافی به درمانگاه و رادیولوژی به منظور تشخیص قطعی سرطان پستان و همچنین مرکز ثبت آمار و سرطان شهرستان سبزوار انجام گرفت.ابتدا افراد انتخاب شدهرضایت نامه را کامل کردند، سپس پرسشگر مجربپرسشنامه ی مربوط به اطلاعات دموگرافیک و بسامد خوراک نیمه کمی مشتمل بر 160 ماده ی غذایی، را تکمیل کرد. اطلاعات غذایی به دست آمده با استفاده از نرم افزار Nutritioni IV مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. از آمار توصیفی، فراوانی و آزمون one- sample t-test و آزمون اسمیرنف کولموگروفاستفاده شد. داده هابا استفاده ازنرم افزار spss 16 تجزیه و تحلیل گردید و 05/ 0>p به عنوان سطح معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته ها
میانگین نمایه ی توده بدنی بیماران مورد بررسی7/ 5±5/ 22 کیلوگرم برمترمربع و میانگین سنی زنان مورد مطالعه 1±7/ 50 سال و سناولین قاعدگی آن ها 6/ 1±2/ 13 سال و سن یائسگی 7/ 4±4/ 46 سال بود.بررسی مصرف انرژی و مواد مغذیآن ها نشان داد که میانگین دریافت انرژی، پروتئین و چربی و کربوهیدرات آن ها به ترتیب 24/ 1389±2309 کیلوکالری و05/ 19±26/ 64، 70/ 21±84/ 65و 72/ 154±79/ 363گرمدر روز بود.همچنین در این مطالعه دریافت درشت مغذی ها بیش از مقادیر توصیه شده و دریافت ویتامین های E،A،C و سلنیوم آن ها کم تر از مقادیر توصیه شده روزانه بود.
نتیجه گیری
یافته های این تحقیق نشان داد که دریافت درشت مغذی ها بیش از مقادیر توصیه شده و دریافت آنتی اکسیدان های زنان مورد بررسی،کم تر از مقادیر توصیه شده روزانه بود.
زبان:
فارسی
صفحات:
716 -723
لینک کوتاه:
magiran.com/p1475804 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.