بررسی عوامل موثر بر آگاهی و نگرش دینی (مورد مطالعه: دانش آموزان مقطع متوسطه شهر سوسنگرد)

پیام:
چکیده:
پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر آگاهی و نگرش دینی دانش آموزان مقطع متوسطه ی شهر سوسنگرد انجام شده است. پژوهش حاضر به صورت پیمایشی؛ و با بهره گیری از روش نمونه گیری تصادفی ساده، و استفاده از پرسشنامه ی محقق ساخته دارای اعتبار محتوا و پایایی مطلوب، صورت گرفته است. جامعه ی آماری، کلیه ی دانش آموزان مقطع متوسطه ی شهر سوسنگرد در سال تحصیلی 93-92 بوده و حجم نمونه برابر 290 نفر است. یافته ها نشان می دهد که، از میان ابعاد نگرش دینی، میانگین بعد احساسی با مقدار 89/ 15 بالاتر از سایرین است و بعد رفتاری و ذهنی به ترتیب با میانگین 19/ 13 و 78/ 11 در مراتب بعدی اولویت قرار دارند؛ همچنین، نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین استفاده مذهبی از وسایل ارتباط جمعی، شرکت در مراسم مذهبی، میزان درآمد خانواده، بعد خانوار، سطح دینداری دوستان دانش آموز، و طبقه ی اجتماعی با نگرش دینی رابطه ی مستقیم و معناداری وجود دارد؛ اما بین سطح تحصیلات والدین و نگرش دینی رابطه ی معکوس و معناداری وجود دارد. با این همه؛ بین سطح امکانات خانواده و نگرش دینی رابطه ی معناداری وجود ندارد. نتایج تحلیل واریانس یک طرفه نشان داد که بین میانگین نگرش دینی بر اساس نوع وسیله ی ارتباط جمعی تفاوت معناداری وجود دارد.
زبان:
فارسی
صفحات:
119 -144
لینک کوتاه:
magiran.com/p1476850 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.