بررسی ویژگی های شخصیتی مدیران با سبک رهبری آنها

پیام:
چکیده:
مقدمه
محیط سازمان ایجاب می کند که مدیران در هر زمان سبک رهبری مناسب را با شرایط موجود و تیپ شخصیتی خود و زیر دستان انتخاب نمایند تا موجب افزایش بهره وری و اثر بخشی سازمان گردد.
هدف
این مطالعه به تحلیل رابطه بین سبک رهبری و ویژگی شخصیتی مدیران پرستاری مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی شهر همدان پرداخته است
روش
در این مطالعه همبستگی 90 مدیر پرستاری(مترون، سوپروایزران وسرپرستاران) مراکز آموزشی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهر همدان در سال 1393 با روش نمونه گیری سرشماری انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه 12 سوالی «توصیف اثربخشی و انعطاف پذیریLEAD» و پرسشنامه 60 سوالی «ویژگی شخصیتی نئو» بودند. ابزار ها استاندارد بوده و پایایی انها بترتیب (92 /0r= و 68 /0r=) و به صورت خودگزارشی تکمیل گردیدند. داده ها با استفاده از برنامه 16SPSS و آمار توصیفی و آزمونهای استنباطی کای دو، آزمون تی مستقل تجزیه و تحلیل شدند (05 /0> α)
یافته ها
سبک رهبری غالب واحدهای مورد مطالعه سبک رهبری توجیهی (52 /2 %) بود. همچنین بین ویژگی های شخصیتی برون – درون گرایی و سبک رهبری ارتباط معنی داری وجود داشت (030 /0 p=) ولی بین ویژگی های شخصیتی روان آزرده گرایی، انعطاف پذیری، توافق پذیری و وجدانی بودن و سبک رهبری ارتباط معنی داری وجود ندارد.(05 /0)
نتیجه گیری
میتوان با توجه به نوع ویژگی های شخصیت مدیران (برون گرایی) انها را برای بکارگیری سبک مشارکتی اماده نمود.
زبان:
فارسی
صفحات:
9 تا 17
لینک کوتاه:
magiran.com/p1477113 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!