باثر قرارگیری طولانی مدت در معرض امواج الکترومغناطیس با فرکانس فوق العاده پایین بر فعالیت سیستم 1α آدرنرژیک در روده باریک موش صحرایی نر

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
در سال های اخیر افزایش دستگاه های الکتریکی مولد امواج الکترومغناطیس، موجب توجه محققین به بررسی اثر این امواج بر سلامتی انسان شده است. بنابراین هدف از تحقیق حاضر، بررسی اثر قرارگیری طولانی مدت در معرض امواج الکترومغناطیس با فرکانس فوق العاده پایین(ELF) بر سیستم آدرنرژیک روده باریک در موش صحرایی بود.
روش بررسی
در این مطالعه تجربی تعداد 21 سر موش صحرایی نر بالغ نژاد ویستار به سه گروه تقسیم شدند؛ گروه اول، گروه آزمایش به مدت 75 روز در معرض امواج الکترومغناطیس با فرکانس فوق العاده پایین (50 هرتز، 1 میلی تسلا) در دستگاه سلونوئید روشن قرار گرفتند. گروه دوم، گروه شاهد که در شرایط مشابه با گروه اول و در سلنوئید خاموش قرار گرفتند و گروه سوم، گروه کنترل که در شرایط معمول حیوان خانه نگهداری شدند. بعد از مدت 75 روز، موش های صحرایی ابتدا با تزریق درون صفاقی پنتوباربیتال سدیم(50 میلی گرم بر کیلوگرم) شدند سپس بافت ایلئوم آنها جدا و به قطعات 1سانتی متری تقسیم شدند. این قطعات به حمام بافتی حاوی محلول کربس اکسیژنه با 4/7 =pH منتقل شدند و سپس فعالیت مکانیکی بافت به وسیله ترانسدیوسر نیرو مرتبط به سیستم پاورلب و بریج آمپلی فایر در پاسخ به تجویز داروی فنیل افرین با دوز 6-10 ×4 مولار ثبت گردید. داده ها با استفاده از آزمون آنالیز واریانس یک طرفه مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.
یافته ها
تغییرات شل شدگی بافت ایلئوم ایزوله بر روی دو قطعه ایلئوم ایزوله با طول مشابه و در یک حیوان مشاهده شد، که با توجه به نتایج تحقیق حاضر میزان شل شدگی ایلئوم در گروه در معرض امواج(آزمایش) نسبت به دو گروه کنترل و شاهد افزایش معنی داری(05 /0p<) داشته است. هم چنین میزان شل شدگی ایلئوم در پاسخ به فنیل افرین در زمان های مختلف و بعد از کسر تانسیون پایه نشان دهنده افزایش معنی دار(05 /0p<)درصد شل شدگی ایلئوم در گروه آزمایش نسبت به گروه شاهد و کنترل می باشد.
نتیجه گیری
تاثیر دراز مدت امواج الکترومغناطیس با فرکانس فوق العاده پایین ممکن است موجب افزایش حساسیت گیرنده های 1α آدرنرژیک در روده باریک شده باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
790 تا 798
لینک کوتاه:
magiran.com/p1477289 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!