تجزیه ریز رخساره و محیط رسوبی دیرین سنگ های رسوبی کربناتی معادل سازند آسماری در منطقه پشت دربند، همدان

پیام:
چکیده:
سنگ های رسوبی کربناتی معادل سازند آسماری در برش پشت دربند(همدان) دارای ستبرای 160 متر بوده و متشکل از تناوب آهک های ستبر لایه تانازک لایه و آهک های توده ای است. قاعده این توالی رسوبی روی افق کنگلومرایی پیشرونده قرار دارد که قطعا کنگلومرا متشکل از قطعات سنگی آهکی،چرتی و شیستی سازندهای دیرین مجاوراست. این افق کنگلومرایی به طور ناپیوسته روی سنگ های دگرگونی دیرین ترقراردارد. مرزبالایی این توالی در منطقه مورد مطالعه با آبرفت های کواترنری پوشیده شده است. بر پایه مطالعه مقاطع نازک میکروسکوپی از سازند آسماری،دو کمربند رخساره اصلی شامل رمپ های درونی و میانی شناسایی شده است. رمپ درونی شامل لاگون نیمه محصور،شول روتالیدی،لاگون محصور وری فکومه ای و رمپ میانی شامل بخش های ابتدایی،میانی و انتهایی است. برپایه مطالعات میکروسکوپی، 8 ریزرخساره کربناتی (وکستون بیوکلاست- روزن بران بزرگ منفذدار،پکستون/ گرینستون بیوکلاست- جلبک سرخ-روزن بران منفذدار،پکستون/گرینستون بیوکلاست- مرجان دار،پکستون / گرینستون جلبک سرخ-مرجان دار،پکستون بیوکلاست-پلوییدال روزن بران بدون منفذ،گرینستون روتالیا دار،پکستون / گرینستون روزن بران بدون منفذو منفذ دار و پکستون اینتراکلاست- بیوکلاست- میلیولید دار) مربوط به 7 محیط رسوبی شناسایی شده است. با توجه به ریز رخساره نامبرده، این سازند از محیط ساحل کشندی تا رمپ میانی گسترش دارد. بر پایه مجموعه روزن بران کف زی،سناین توالی رسوبی در منطقه مورد مطالعه معادل شاتین(الیگوسن پسین)است.
زبان:
فارسی
صفحه:
123
لینک کوتاه:
magiran.com/p1477411 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!