سبک زندگی و نگرش های تقدیرگرایانه

پیام:
چکیده:
تحقیق حاضر باهدف بررسی تاثیر سبک زندگی بر نگرش های تقدیرگرایانه در میان دانشجویان دانشگاه گیلان انجام شده است.اهداف این پژوهش عبارت اند از: برآورد میزان تقدیرگرایی در میان دانشجویان و تحلیل نگرش-های تقدیرگرایانه با توجه به موقعیت اقتصادی و فرهنگی آن ها. روش تحقیق این پژوهش به صورت تلفیقی است، یعنی ابتدا داده ها به صورت پیمایشی و با استفاده از پرسش نامه جمع آوری و سپس برای تکمیل پژوهش با چند نفر از پاسخگویان، که نمونه های معرف به شمار می آمدند، مصاحبه ی عمیق صورت گرفته است. جامعه ی آماری پژوهش را کلیه ی دانشجویان دانشگاه گیلان در سال 1390 تشکیل می دهند که با حجم نمونه 400 نفر موردمطالعه قرارگرفته اند. در این پژوهش به مطالعه ی تاثیر پایگاه اقتصادی-اجتماعی،سرمایه ی اقتصادی،رشته ی تحصیلی،سرمایه ی فرهنگی،جنس و مدیریت بدن بر میزان تقدیرگرایی پرداخته شده است. یافته های تحقیق نشان می دهند که بین متغیرهای سرمایه فرهنگی،مدیریت بدن و رشته ی تحصیلی با میزان تقدیرگرایی رابطه وجود دارد.
زبان:
فارسی
صفحه:
63
لینک کوتاه:
magiran.com/p1477501 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!