دیدگاه زنان مطلقه پیرامون عوامل موثر بر طلاق، مطالعه موردی: زنان مطلقه شهرستان بانه

نویسنده:
پیام:
چکیده:
مقدمه
با توجه به پیامدهای فرهنگی، اجتماعی وسیعی که طلاق در بافت سنتی شهرستان بانه برای زنان به همراه دارد، این مطالعه با هدف تبیین دیدگاه زنان مطلقه پیرامون عوامل موثر بر طلاق در شهرستان بانه انجام شد.
روش
این مطالعه کیفی پدیدارشناسی بر روی 15 زن ساکن شهرستان بانه که دارای تجربه طلاق بودند، انجام شد. به منظور گردآوری داده ها از مصاحبه نیمه ساختار یافته و مطالعه اسناد و مدارک استفاده شد. تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل درون مایه ای انجام شد.
نتایج
نتایج حاصل از این مطالعه دربردارنده عوامل موثر بر طلاق از دیدگاه زنان مطلقه است. درون مایه های اصلی شناسایی شده شامل عوامل فردی، عوامل بین فردی، عوامل خانوادگی و عوامل فرهنگی اجتماعی و درون مایه های فرعی شامل ازدواج با انگیزه نامناسب، مسائل روانی و شخصیتی همسر، عدم مهارت های ارتباطی موثر، تقابل سنت و تجدد در نظام خانواده، همزیستی فرهنگ بومی در کنار فرهنگ نوین و ارتکاب جرم هستند.
بحث و نتیجه گیری
با توجه به افزایش طلاق وگسیختگی نظام خانواده، انجام مداخلات حرفه ای توسط مددکاران اجتماعی، پیش از ازدواج، حین ازدواج و بعد از ازدواج لازم و ضروری می نماید. با عنایت به بافت فرهنگی شهرستان بانه، آگاه سازی و فرهنگ سازی در زمینه کاهش دخالت های خانوادگی در زندگی مشترک زوجین توصیه می گردد. در خصوص کاهش میزان طلاق و پیامدهای ناشی از آن لازم است سیاست گذاران و برنامه ریزان اجتماعی از طریق افزایش سرمایه گذاری و لزوم تقویت زیرساخت های اقتصادی، اجتماعی در مناطق مرزنشین اقدامات موثری انجام دهند. چکیده
زبان:
فارسی
در صفحه:
52
لینک کوتاه:
magiran.com/p1477830 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!