اثر بخش بانکی و بازار سرمایه بر رشد اقتصادی (مطالعه موردی کشورهای عضو کنفرانس اسلامی)

پیام:
چکیده:
دستیابی به رشد بلند مدت و پایدار اقتصادی در هر کشور با تجهیز و تخصیص بهینه منابع سرمایه گذااری در اقتصاد ملی آن کشور امکان پایر است. برای رسیدن به این هدف، بازارهای مالی گسترده و کذارا، بذه ویذبه بذازار سرمایه کارآمد، ضروری است. نظام مبتنی براقتصاد بازار در سطح کلان بر بازارهای چهارگانه)بذازار کذا،، بذازار کار، بازار پول و بازار سرمایه(استوار است که در بین آنها دو بازار)بازارپول و سرمایه(در ارتباط با بخذ مذالی می باشند. بخ مالی روی دوم سکه اقتصاد هر کشوری است کذه در واقذع مکلذب بخذ قیییذی اقتصاداسذت. عللکرد بهینه نظام اقتصادی در جامعه، منوط به وجود دو بخ قیییی و مالی کذارا، مکلذب، قدرتلنذ دو تحذت نظارت است. فعالیت این دو بخ در کنار هلدیگر شرط، زم وکافی برای یک نظام اقتصادی مطلوب محسذوب میشود. در این تحییق به بررسی اثرات بخ بانکی و بازار سرمایه بر رشد اقتصادی و هلچنین رابطه علیت بین رشد اقتصادی و توسعه بازار سرمایه و بخ بانکی با استفاده از مدل پنب دیتا پرداخته شده است که نتیجه برآورد مدل نشان داد که در دوره زمانی 4152 5991، متغیرهای بازار سهام بر سطح تولید و رشد اقتصادی کشورهای مورد - مطالعه تاثیرات منفی و غیرمعنادار داشته است. بعبارت دیگر با استفاده از این نتایج می توان بیان کرد که در دوره مورد نظر، بازار سهام بر رشد اقتصادی در این کشورها بی تاثیر بوده است. در میابب، متغیرهای بخ بانکی بر سطح تولید و رشد اقتصادی کشورهای مدنظر تاثیرات مثبت و معنادار دارند.
زبان:
فارسی
صفحات:
97 -117
لینک کوتاه:
magiran.com/p1478981 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.