چشم اندازی روسی به روابط ایران و روسیه (1384- 1392)

پیام:
چکیده:
مقاله حاضر با رویکردی تبیینی به بررسی روابط ایران و روسیه در دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد پرداخته است. گسترش روابط ایران و روسیه که غالبا زیرسایه «پرونده هسته ای ایران» قرار داشت، به این پرسش اساسی دامن زده که تا چه میزان این روابط از سنخ مناسبات استراتژیک و پیوندهای راهبردی بوده است؟ فرضیه نوشتار این است که روابط دو کشور در دوره مورد نظر ویژگی مناسبات استراتژیک میان دولت ها را نداشته و صرفا واکنشی به شرایط بین المللی این دو بازیگر در آن برهه بوده است. منحنی روابط ایران و روسیه عمدتا وابسته به اراده روسیه است. روسیه به پیروی از عمل گرایی مبتنی بر فرصت طلبی راهبردی و در چارچوب رهیافت کلان خود به سیاست های جهانی، اهداف ملی خود را در روابط با ایران پیگیری نموده است. بازتاب این عملکرد را می توان در حوزه های موضوعی مختلف در روابط دوجانبه ایران و روسیه در دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد عیان ساخت.
زبان:
فارسی
صفحات:
93 تا 117
لینک کوتاه:
magiran.com/p1479852 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!