تاثیرکودهای زیستی بر رشد، توسعه و محتوای عناصر غذایی (در برگ و خاک) در گیاه دارویی

پیام:
چکیده:

هدف از این آزمایش ارزیابی اثر کودهای زیستی بر رشد و توسعه گیاهان در گلدان هایی شامل کودهای اصلاحی (ورمی کمپوست و کود گاوی) و خاک باغچه جدا و در ترکیب با هم بود. در شروع آزمایش، تیمارها شامل S (شاهد)، SM (خاک باغچه + 15% کود گاوی+0% ورمی کمپوست)، SMV10 (خاک باغچه + 15% کود گاوی + 0% 10 ورمی کمپوست) و SM20 (خاک باغچه + 15% کود گاوی +0%10 ورمی کمپوست) بر پایه وزن خشک (w/w) بود. در قسمت دوم آزمایش، قارچ های مایکوریز (Glomus mosseae, Piriformospora indica) به تیمارها اضافه شد. خاک و گیاهان 90 روز پس از تلقیح با قارچ ارزیابی شدند. در زمان بلوغ رویشی، ارتفاع گیاه، قطر ساقه، شاخص سطح برگ، محتوای کلروفیل (a + b)، طول ریشه، وزن تر و خشک قسمت های هوایی و ریشه و محتوای مواد معدنی گیاه اندازه گیری شد. نتایج به دست آمده، تفاوت های چشم-گیری را بین تیمارها نشان داد. در میان همه تیمارها، تنها تعامل بین کودهای اصلاحی و قارچ ها برای تمامی صفات معنی دار بود. تقریبا بیش ترین میزان صفات مورفولوژیکی در کاربرد ترکیبی کودهای اصلاحی و قارچ به دست آمد. به خصوص بالاترین میزان وزن ها در تیمار SMV20 تلقیح شده با قارچ G. mosseae به دست آمد. آنالیز عناصر غذایی در برگ ها نشان داد که میزان N، P و K در تیمارهای SMV10 و SMV20 و بالاترین میزان Ca و Mg در گیاهان تلقیح شده با تیمار SM و در تلقیح با P. indica در مقایسه با گیاهان شاهد به دست آمد. هم چنین بیش ترین میزان P خاک هم زمانی به دست آمد که گیاهان تیمار شده با SMV20 با قارچP. indica تلقیح شدند. به نظر می-رسد تیمار ترکیب کودهای زیستی بهترین نتیجه برای رشد گیاه استویا است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
انگلیسی
صفحات:
691 -704
لینک کوتاه:
magiran.com/p1480436 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.