واکاوی مفهوم بحران در گفتمان قرآنی

پیام:
چکیده:
بحران اجتماعی مفهومی امروزین است که در ادبیات علوم اجتماعی معاصر تولید گردیده و نمی توان معادل عینی برای این مفهوم در قرآن کریم یافت؛ ازاین رو، به منظور دستیابی به تعریف قرآنی از آن، مفاهیم قرآنی معادل بحران را یافته و در یک پویش تحلیلی، واژگان مرتبط را تحلیل نموده ایم. روش انتخاب واژگان قرآنی بر اساس دو ملاک است: حوزه معنایی مشابه و مصادیق خارجی مشترک. این روش نوعی نگاه معناشناسانه ایزوتسویی به منظور فهم مفاهیم قرآن کریم است. دوازده واژه استخراج گردید و سپس در تحلیلی مفهومی با مفهوم متعارف بحران اجتماعی مقایسه و در قالب نسبت های منطقی چهارگانه بیان شد. بررسی تحلیلی نشان می دهد: وقوع بحران اجتماعی امری مطلوب نبوده و مواجهه منفعلانه با آن پذیرفته نیست؛ در دیدگاهی فعال و پویا، بحران اجتماعی طبیعت خلقت جامعه انسانی و سنت الهی است؛ بحران امتحانی حتمی محسوب و غیرمنتظره نیست و مومن رویارویی با آن را فرصتی برای رشد می داند؛ بحران مفهومی دو وجهی است از فرصت و تهدید، مدیریت قرآنی بحران های اجتماعی رویکردی فعال است.
زبان:
فارسی
در صفحه:
69
لینک کوتاه:
magiran.com/p1480635 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!