تاثیر آللوپاتی عصاره اندام های تازه و خشک خردل وحشی Sinapis arvensis ((و کنگروحشی) Cirsium arvense (بر جوانه زنی و جذب عناصر غذایی کلزا

پیام:
چکیده:
پدیده آللوپاتی از جمله روش های مداخله عل فهای هرز با گیاهان زراعی است که می تواند به شناخت اثرات متقابل گیاه زراعی/ علف هرز کمک نماید. به منظور بررسی اثرات آللوپاتی خردل وحشی و کنگر وحشی برجوان هزنی و جذب عناصر غذایی کلزا آزمایشی در سال زراعی 1386 در گلخانه دانشکده ی کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی انجام شد. تیمارهای آزمایش غلظت های مختلف) 0، 5/ 2، 5، 10، 20 و 40 درصد(عصاره اندام های تازه و خشک دو گونه علف هرز خرد لوحشی و کنگر وحشی بودند که بصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی انجام شد. نتایج این آزمایش نشان داد که عصاره ی آبی اندا مهای تازه و خشک خرد لوحشی و کنگروحشی جوان هزنی کلزا را 5/ 1 تا 5/ 2 برابر کاهش دادند. عصار هی اندام های تازه و خشک دو گونه علف هرز وزن خشک اندا مهای هوایی کلزا را نیز کاهش دادند. جذب فسفر و نیتروژن در کلزا تحت تاثیر عصار هی آبی اندا مهای تازه هر دو گونه علف هرز کاهش یافت. در حالی که، عصاره ی آبی اندا مهای خشک خرد لوحشی غلظت فسفر کلزا را بیش از 4 برابر افزایش داد. همچنین با افزایش غلظ تهای عصاره ی اندا مهای تازه و خشک دو علف هرز غلظت پتاسیم کلزا به شدت افزایش یافت. نتایج آزمایش نشان می دهد که عل فهای هرز علاوه بر رقابت، از طریق ترشح و یا رهاسازی مواد شیمیایی نیز م یتوانند تاثیربازدارندگی بر رشد و نمو و فرآیندهای فیزیولوژیکی گیاه زراعی داشته باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
41 -47
لینک کوتاه:
magiran.com/p1480729 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!