تاثیر محلول پاشی به کمک محرک رشد پلی آمین، بر و مولیبدن قبل از گلدهی بر عملکرد و شاخص های رشد گلرنگ

پیام:
چکیده:
به منظور مطالعه تاثیر محلول پاشی با محرک های رشد پلی آمین، بر و مولیبدن بر عملکرد و شاخص های رشد در دو رقم گلرنگ زراعی در قالب آزمایش فاکتوریل با طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار در سال زراعی91-90 شهرستان دامغان اجرا شد. تیمار های آزمایش شامل شاهد (بدون محلول پاشی)، محلول پاشی قبل گلدهی(مرحله رویشی) و ارقام مورد آزمایش محلی اصفهان و پدیده بود. صفات مورد ارزیابی شامل درصد روغن، وزن هزار دانه، ارتفاع بوته، قطر بوته، شاخص برداشت و تعداد طبق در بوته بود. وجود اثر متقابل معنی دار بین میانگین سطوح رقم و محلول پاشی قبل از گلدهی در مورد صفت ارتفاع در رقم پدیده (سانتی متر75/74) و در رقم محلی اصفهان (سانتی متر68) بود که نشان داد رفتار ارقام به سطوح محلول پاشی متفاوت می باشد. طورکلی میانگین محلول پاشی قبل از گلدهی در روغن دانه (%29/39)، تعداد طبق در بوته (23/29)، ارتفاع بوته (سانتی متر90/30) و قطر ساقه (میلی متر05/45) نسبت به شاهد بهبود داشت. در این آزمایش میانگین رقم محلی اصفهان در روغن دانه(%56/11)،تعداد طبق در بوته(46/33)،شاخص برداشت(%64/27) وارتفاع بوته (سانتی-متر50/73) نسبت رقم پدیده برتری داشت. رقم پدیده در وزن هزار دانه (گرم50/32) و قطر ساقه (میلی-متر72/12) بالاتراز محلی اصفهان قرار داشت. در این آزمایش اثر همبستگی مثبت و معنی دار بین درصد روغن و صفات ارتفاع بوته و شاخص برداشت اثبات گردید. به طور کلی می توان نتیجه گرفت رقم محلی اصفهان با داشتن بیشترین شاخص های رشد بهتر عمل کرده است.
زبان:
فارسی
صفحات:
241 -251
لینک کوتاه:
magiran.com/p1481528 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!