بررسی تاثیر حضور هم زمان ویروس های کوتولگی زرد جو و موزائیک رگه ای گندم بر عیار ویروس موزائیک رگه ای گندم، شدت علائم و برخی اجزاء عملکرد گندم

پیام:
چکیده:
وجود منابع فعال ویروس های موزائیک رگه ای گندم و کوتولگی زرد جو و نیز وقوع آلودگی هم زمان آن ها در مناطق مختلف گندم کاری ایران گزارش شده است. در این تحقیق، اثر انفرادی و ترکیبی متغیر های فوق بر عیار ویروس، شاخص علائم WSMV و برخی متغیر های رشدی و عملکردی سه ژنوتیپ گندم بررسی گردیده است. آزمایش حاضر به صورت یک طرح فاکتوریل در قالب بلوک های کامل تصادفی (RCBD) با 15 تکرار انجام شد. متغیر های آزمایش شامل ترتیب اعمال تیمار ویروسی در شش سطح، ژنوتیپ در سه سطح و زمان پس از آلودگی با WSMV در سه سطح در نظر گرفته شد. اثر انفرادی و ترکیبی متغیر ها بر صفات مورد نظر بررسی گردید. نتایج نشان داد که تیمار های با آلودگی دو گانه بیشترین میزان جذب الیزا و شدت علائم ناشی از WSMV و نیز پایین ترین میزان متغیر های زراعی را دارا بودند. در مقایسه انواع تیمار ویروسی، آلودگی اولیه با WSMV و سپس BYDV و در بین ژنوتیپ ها، رقم حساس مرودشت، بالاترین میزان جذب الیزا و شاخص علائم برای WSMV را به خود اختصاص دادند. بیشترین میزان جذب الیزا و شاخص علائم به ترتیب در 21 و 35 روز پس از آلوده سازی با WSMV مشاهده شد. در برهمکنش ژنوتیپ و تیمار ویروسی، بیشترین میزان جذب الیزا و شاخص علائم به تیمار های آلودگی اولیه به WSMV و سپس BYDV در رقم های مرودشت و رسول اختصاص یافت. در مطالعه برهمکنش سه متغیر، تیمار آلودگی اولیه به WSMV و سپس BYDV در ژنوتیپ های مرودشت و رسول، در 21 روز پس از آلوده سازی بیشترین میزان جذب را دارا بودند. تمامی تیمار های آلودگی دوگانه منجر به کاهش محسوس ارتفاع، عملکرد دانه و وزن اندام هوایی شدند. در این بین پایین ترین میزان شاخص های فوق به تیمار آلودگی هم زمان دو ویروس تعلق گرفت. در ژنوتیپ مقاوم کراس عدل، بیشترین مقدار جذب الیزا در تیمار آلودگی اولیه با BYDV و سپس WSMV مشاهده شد. این درحالی است که کاهش معنی داری در عملکرد محصول در تیمار آلودگی هم زمان دو ویروس دیده شد.
زبان:
فارسی
صفحات:
141 -161
لینک کوتاه:
magiran.com/p1481544 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.