بررسی اثرات آرایش کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام مختلف سویا

چکیده:
این آزمایش به صورت اسپلیت پلات فاکتوریل در قالب بلوک های کامل تصادفی درسه تکرار در سال 1389 اجراشد. فاصله بین ردیف در سه سطح (30، 40 و 50 سانتی متر)، فاصله روی ردیف در دو سطح (5 و10 سانتی متر) و رقم در سه سطح (j.k، b.p و 033) در نظر گرفته شد. نتایج آزمایش نشان داد که بیشترین عملکرد دانه مربوط به رقم 033 و کمترین آن مربوط به رقم j.k به دست آمد. با افزایش تراکم به علت رقابت درون گونه ای و رسیدن نور کمتر به قسمت های تحتانی پوشش گیاهی، صفات ارتفاع بوته، فاصله اولین غلاف تا سطح زمین، تعداد دانه در ساقه اصلی، تعداد دانه در ساقه فرعی، تعداد غلاف در ساقه اصلی، وزن 100 دانه ساقه اصلی، وزن غلاف ساقه اصلی و عملکرد دانه افزایش یافت به گونه ای که با کاهش فاصله بین ردیف و روی ردیف عملکرد دانه به ترتیب به میزان (40/170، 29/180 گرم بر مترمربع) افزایش یافت. همچنین صفات ارتفاع بوته، فاصله اولین غلاف تا سطح زمین، تعداد دانه در ساقه اصلی،تعداد غلاف در ساقه اصلی، تعداد دانه در غلاف ساقه اصلی، وزن غلاف ساقه اصلی و عملکرد دانه بیشترین مقدار را در رقم 033 نشان داد. بیشترین عملکرد دانه تحت تاثیر متقابل رقم×فاصله بین ردیف مربوط به رقم 033 و فاصله بین ردیف 30 سانتی متر و کمترین آن مربوط به رقم b.p و فاصله بین ردیف 40 سانتی متر می باشد و همچنین بیشترین عملکرد دانه تحت تاثیر متقابل رقم × فاصله روی ردیف مربوط به رقم 033 و فاصله 5 سانتی متر و کمترین آن مربوط به رقم b.p و فاصله 10 سانتی متر به دست آمد. بیشترین عملکرد دانه تحت تاثیر متقابل فاصله بین ردیف × فاصله روی ردیف در تراکم 5×30 سانتی متر و کمترین آن مربوط به تراکم 10×40 سانتی متر مشاهده شد.
زبان:
فارسی
صفحات:
31 -45
لینک کوتاه:
magiran.com/p1481563 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!